KATIE & JAMIES PA­RIS – BRÖLLOP!

Veckans NU! - - Instagram - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Ja­mie Foxx har myc­ket att jub­la för : Han ska bå­de gifta sig med Katie Holmes – och bli pap­pa på nytt!

Ef­ter att ha dej­tat i hem­lig­het i sex år ser Katie Holmes, 40, och Ja­mie Foxx, 50, änt­li­gen ut att gö­ra all­var av sitt förhållande. Katie har fle­ra gång­er den se­nas­te må­na­den setts med en ring på väns­ter ring­fing­er, och nu sä­ger även ryk­tet att hon och Ja­mie ska gifta sig – i Pa­ris!

TILL­FLYKTSORT

Om ryk­te­na stäm­mer kom­mer stjär­nor­na att star­ta 2019 med att re­sa till Kär­le­kens stad för att bli man och hust­ru. Just Pa­ris har va­rit en spe­ci­ell plats för dem då de of­ta tog sin till­flykt dit in­nan de­ras förhållande blev of­fi­ci­ellt, och

” Det blir i bör­jan av näs­ta år”

att de där en­kelt kun­de till­bringa tid ihop ut­an att dra ny­fik­na ögon till sig.

– De pla­ne­rar att fly­ga till Pa­ris för att gifta sig i bör­jan av näs­ta år. Pa­ri­sar­na ver­kar in­te bry sig det mins­ta om vil­ka de är, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en NW.

SKIC­KAR IN PAPPERNA

Och det är in­te den en­da ny­he­ten: Ef­ter vig­seln sägs ” Djan­go un­chai­ned”- skå­di­sen pla­ne­ra att of­fi­ci­ellt ad­op­te­ra Ka­ti­es dot­ter Su­ri, 12, som hon har med ex­ma­ken Tom Cru­i­se.

– Su­ri äls­kar Ja­mie och ser ho­nom re­dan som en fa­ders­fi­gur. Ja­mie kom­mer ad­op­te­ra hen­ne när ti­den är in­ne, men det blir in­te för­rän ef­ter bröl­lo­pet, sä­ger käl­lan.

Su­ri har in­te träf­fat pap­pa Tom se­dan för­äld­rar­nas skils­mäs­sa 2012, och har i prin­cip va­rit fa­ders­lös. Vi gis­sar att Jamies be­sked om att skic­ka in ad­op­tions­pap­per­na blir en väl­digt väl­kom­men jul­klapp för Su­ri!

Hur­ra! Ef­ter att ( i al­la fall ha för­sökt) dej­ta i hem­lig­het i sex år sägs Ja­mie Foxx och Katie Holmes nu va­ra re­do att kny­ta hy­mens band! Sak­ta men sä­kert har pa­ret bör­jat vi­sa sig ute till­sam­mans allt­mer, och nog är det tyd­ligt att de trivs ihop!

Ka­ti­es dot­ter Su­ri är jät­te­glad över att Ja­mie ska ad­op­te­ra hen­ne på rik­tigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.