DA­VID RASAR MOT PARANOIDA VICTO­RIA!

Veckans NU! - - Backspelgeln - AV: ERI KA S VENSSON, AG­NET­HE ALM FO­TO: I BL, TT

I hös­tas blev ma­kar­na Beck­ham ut­sat­ta för ett hemskt in­brotts­för­sök. Nu har bo­var­na va­rit fram­me igen – och det ska­par sto­ra spric­kor i stjär­nor­nas äk­ten­skap!

Ti­di­ga­re i höst ut­sat­tes ma­kar­na Beck­ham för ett bru­talt in­brotts­för­sök när tre maske­ra­de män för­sök­te bry­ta sig in i de­ras lant­li­ga man­sion i brit­tis­ka Cotswolds. Tju­var­na upp­täck­tes via över­vak­nings­ka­me­ror när de klätt­ra­de på ste­gar upp för hus­väg­gar­na på 93- mil­jo­ners­vil­lan. Lyck­ligt­vis var in­te fa­mil­jen hem­ma vid till­fäl­let, men det har in­te hind­rat Victo­ria, 44, för att bli pa­ra­noid. Nu tar de­sig­nern till dras­tis­ka åt­gär­der för att öka sä­ker­he­ten – vil­ket gör Da­vid, 43, ga­len!

ÄR FÖR­KROS­SAD

En­ligt tid­ning­en Daily Mail är Victo­ria helt för­kros­sad och upp­rörd ef­ter stöld­kup­pen. Som åt­gärd har pa­ret nu in­sett att de be­hö­ver för­stär­ka sä­ker­he­ten kring hu­set och egen­do­men.

– Det är en skräm­man­de och fruk­tans­värd tan­ke att nå­gon skul­le in­kräk­ta på de­ras pri­va­ta ut­rym­men. Da­vid ha­tar att han be­hö­ver ta till så avan­ce­ra­de och ex­tre­ma sä­ker­hets­åt­gär­der, sä­ger en käl­la i tid­ning­en.

När stjär­nor­na ny­li­gen åter­i­gen fick be­sök av tju­var som för­sök­te bry­ta sig in tog Victo­ria till ex­tre­ma åt­gär­der, vil­ket nu sät­ter äk­ten­ska­pet med Da­vid i gung­ning!

ÄR ETT KON­TROLL- FREAK

Nu har Vic­kan lagt sto­ra stå­lar på svin­dy­ra lyx- sä­ker­hets­sy­stem med över­vak­nings­ka­me­ror i var­je vrå. Hon kan till och med se ka­me­ra­bil­der­na oav­sett var i värl­den hon be­fin­ner sig!

– Spric­kan mel­lan dem är de­ras per­son­lig­he­ter. Hon är ett kon­troll- freak som all­tid blir besatt av var­je de­talj, me­dan han är med lätt­sam, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Han hål­ler med om att de be­hö­ver öka sä­ker­he­ten, men som van­ligt tar Victo­ria det he­la till en ex­trem ni­vå. Hon log­gar he­la ti­den in på de­ras ka­me­ra­sy­stem för att kol­la att ing­en oin­bju­den är vid de­ras hem.

” Hon tar det till ex­tre­ma ni­vå­er!”

Da­vid är in­te glad över fru­gans nya till­tag. Victo­ria Beck­ham gör nu allt för att be­hål­la kon­trol­len över sin sä­ker­het och har köpt sä­ker­hets­sy­stem för enor­ma sum­mor.

Hem­met i Cotswolds har bli­vit ut­satt för två in­brotts­för­sök un­der kort tid. In­te und­ra på att Posh är oro­lig...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.