TAY­LOR SWIFT

Skyt­ten 29 år den 13/ 12 2018

Veckans NU! - - Backspelgeln -

Skyt­ten är ett tec­ken som stän­digt för­ny­ar sig och fo­ku­sen är all­tid rik­tad fram­åt. Född med Mer­ku­ri­us i ar­bets­häs­ten Sten­boc­ken dess­utom, är job­bet ett nö­je för Tay­lor Swift, som än­nu ej fyll­da 30 har gjort en ge­di­gen kar­riär och är en av de mest pris­be­lön­ta ar­tis­ter­na. Att kom­mu­ni­ce­ra är ex­tra vik­tigt för det­ta tec­ken och nyc­keln till hen­nes sto­ra fram­gång­ar är att lå­tar­na hon skri­ver hand­lar om li­vets mot­gång­ar, för­hål­lan­den och upp­brott. Att sjunga ut om det svå­ra som hän­der hjäl­per hen­ne att kom­ma vi­da­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.