Hai­leys nya namn!

Veckans NU! - - Fashionfools -

Glöm Hai­ley Bald­win!

Ef­ter gif­ter­må­let med Jus­tin är su­per­mo­del­len nu of­fi­ci­ellt fru Bie­ber! I al­la fall en­ligt sin Instagram- si­da, där hon nu­me­ra he­ter Hai­ley Bie­ber.

I sam­ma ve­va som mo­del­len be­kräf­ta­de namn­by­tet, be­kräf­ta­de även Jus­tin äk­ten­ska­pet ge­nom att kal­la hen­ne för ” sin fru” på Instagram.

– Min fru är fan­tas­tisk, skri­ver han. Stjär­nor­nas re­la­tion har gått fram­åt i re­kord­fart, då de för­lo­va­de sig ef­ter ba­ra en må­nad, ef­ter att de hit­ta­de till­ba­ka till varand­ra i som­ras ( de dej­ta­de en kort pe­ri­od re­dan 2015). Där­ef­ter dröj­de det ba­ra yt­ter­li­ga­re nå­gon må­nad in­nan de knöt hy­mens band un­der störs­ta hem­lig­hets­ma­ke­ri i sep­tem­ber.

Vi läng­tar re­dan tills pa­ret får barn ock­så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.