GRAVIDA AMY AKUT TILL SJUK­HUS

Veckans NU! - - Gossip -

Stac­kars AMY SCHUMER, 37!

Ko­mi­kern, som i slu­tet av ok­to­ber med­de­la­de att hon och ma­ken CHRIS FISCHER, 38, vän­tar sitt förs­ta barn ihop, tving­a­des ny­li­gen till sjuk­hus för akut­vård mot sitt gra­vi­dil­lamå­en­de.

Stjär­nan ha­de drab­bats av ” hy­pe­re­me­sis gra­vi­da­rum”, el­ler ” all­var­ligt gra­vi­di­tets­il­lamå­en­de” och tving­a­des där­för stäl­la in sin ståupp- show i Dal­las.

– Tex­as, jag är så him­la led­sen. Jag har verk­li­gen sett fram emot de här sho­wer­na men jag mås­te om­bo­ka. Jag är på sjuk­hus. Jag mår bra. Bar­net mår bra, men al­la som sä­ger att den and­ra tri­mestern är lät­ta­re än den förs­ta lju­ger, skri­ver hon på Instagram, och de­lar en bild av sig själv ned­bäd­dad i en sjuk­hus­säng.

Skå­di­sen har va­rit öp­pen med sitt gra­vi­dil­lamå­en­de och har de­lat fle­ra ko­mis­ka bil­der på so­ci­a­la me­di­er som vi­sar hen­nes till­stånd, bland an­nat en bild på Ins­ta- sto­ri­es där hon står fram­åt­lu­tad mot en to­a­lett med tex­ten: ” Bli­van­de ' Milf '”, el­ler ” mot­her I'd li­ke to fuck”.

Amy och Chris träf­fa­des för gans­ka ex­akt ett år se­dan, men ha­de så bråt­tom till al­ta­ret att de gif­te sig re­dan i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.