CHANNINGS FLICK­VÄN KAN IN­TE FÅ BARN

Veckans NU! - - Gossip -

Ef­ter skils­mäs­san från JENNA DEWAN, 37, har CHANNING TATUM, 38, nu gått vi­da­re med sång­ers­kan JESSIE J, 30, som Vec­kans NU! kun­de rap­por­te­ra i ok­to­ber. Men nå­gon fa­milj kom­mer pa­ret in­te kun­na skaf­fa på na­tur­lig väg ihop. El­ler?

Jessie av­slö­ja­de ny­li­gen i ett käns­lo­samt Instagram- in­lägg att hon har fått det tra­gis­ka läkar­be­ske­det att hon in­te kom­mer kun­na bli gra­vid. Men stjär­nan är än­då fast be­slu­ten om att trot­sa lä­ka­rens var­ning­ar och trots det för­sö­ka bli mam­ma!

– För fy­ra år se­dan fick jag be­ske­det att jag in­te kom­mer kun­na få barn. De sa ock­så att jag var tvung­en att ope­re­ra bort min liv­mo­der ome­del­bart och bli satt på me­di­cin, skri­ver hon och fort­sät­ter:

– Jag väg­ra­de ope­ra­tio­nen och är idag me­di­cin­fri tack va­re kost­för­änd­ring­ar. Jag ha in­te gett upp hop­pet. Jag gör vad jag kan för att det ska ske på det bäs­ta sät­tet min kropp kan tillå­ta.

Channing har se­dan in­nan dot­tern EVERLY, 5, ihop med Jenna, och om det blir någ­ra knod­dar ihop med Jessie åter­står att se. Vi hål­ler dock al­la tum­mar för att Jessie ska för­bli frisk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.