ADRIEN BRODY

Veckans NU! - - Backspelgeln -

Många kän­ner Adrien

Brody, 45, ge­nom hans sam­ar­be­te med Wes

An­der­son och and­ra film­pam­par. Men vad vet vi mer om Oscar- vin­na­ren?

1

Han var den yngs­ta nå­gon­sin att vin­na en Oscar för ” Bäs­ta man­li­ga skå­de­spe­la­re” när han som 29- åring fick pri­set för sin roll i ” Pi­a­nis­ten”. 2

Adrien har bru­tit nä­san he­la TRE gång­er när han gjort stunts. 3 1 992 blev han al l var­li gt s ka­dad i en mo­tor­cy­ke­lol yc­ka där han f l ög över en bil och kra­scha­de med hu­vu­det f öre. Det t og må­na­der f ör ho­nom att åter­häm­ta s i g. 4 Han gick ner 14 ki­lo in­för ” Pi­a­nis­ten”. 5 Han har dej­tat bland and­ra Jen­ni­fer Aniston och Kei­ra Knight­ley. La­ra Li­e­to har dock va­rit kär­le­ken i hans liv se­dan 2012. 6 2015 kl ev han i n i konst­närs­värl­den och har s edan dess haft f l era ut­ställ - ning­ar. Han kall ar s i n konst f ör ” en s j äl vstå­en­de f örl äng­ning” av hans kre­a­ti­vi­tet. 7 Han är ett s t ort f an av hip hop och har s j äl v ut­ta­lat att hans f avo­ri­ter är ” The Be­at­nuts”.

8

Adrien var ett av nam­nen som togs upp för rol­len som Jo­kern i ” Bat­man”. Rol­len gick se­dan till He­ath Led­ger. 9 Han var rös­ten i ett tv- spel län­kat till fil­men ” King Kong” där han ha­de sam­ma roll som i fil­men. Fil­men hyl­la­des, men tv- spe­let blev en flopp. 10

S o m u n g g i l l a - d e h a n a t t t r o l - l a o c h k a l l a d e s i g s j ä l v f ö r ” T h e A ma­zi n g A d r i e n ” . Med d e t n a mnet u p p t r ä d d e h a n p å många f ö d e l s e d a g s f e s t e r .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.