Till­sam­mans kan vi för­änd­ra värl­den!

Vego - - LEDARE - Mat­ti­as Kristi­ans­son,

Visst lå­ter det här­ligt? Och om jag sä­ger det med till­räck­ligt tryck i rös­ten blir det in­te ba­ra en dröm och för­hopp­ning… det blir san­ning! För ja, vi kan för­änd­ra värl­den och vi ska för­änd­ra värl­den. Tug­ga för tug­ga.

Det finns ju många sa­ker som kan kän­nas svå­ra och över­mäk­ti­ga att ta sig an. Men är det nå­got vi här i väst­värl­den har som är en lyx in­te al­la kan skry­ta med så är det att vi kan be­stäm­ma vad vi läg­ger på tall­ri­ken. Att kä­ka vego är in­te nå­gon kna­sig un­der­ground-kost som krä­ver ma­gis­ka bö­nor, pul­ver från fjär­ran land och handkar­va­de grön­sakssvar­var för att det ska bli av.

Vego är så lät­till­gäng­ligt att al­la ur­säk­ter att in­te tes­ta är ut­ra­de­ra­de se­dan länge. Hur­ra kan man ju tyc­ka! Och det ska vi, för vi har en su­per­b­ra grund för att just för­änd­ra värl­den. Men låt oss bör­ja med Sve­ri­ge. Äh, låt oss gö­ra det li­te mind­re och ta ett li­tet om­rå­de i ta­get.

Först ut är ho­tell­fru­kosten. Nu kanske du små­skrat­tar li­te och tän­ker: ”Skul­le det här va­ra din hjär­te­frå­ga?” Oh yes it is! Vi har strax över 2 000 ho­tell i Sve­ri­ge, ho­tell som var­je dag ser­ve­rar fru­kost till si­na gäs­ter. En fru­kost som of­tast är kött­kär­lek ga­lo­re och ja, ra­ka mot­sat­sen till vad al­la som vill äta ve­ge­ta­riskt el­ler ve­ganskt öns­kar sig. Tänk om man vän­de på ste­ken, no pun in­ten­ded, och kör­de ner ve­go­bol­lar i blec­ken och byt­te ut baco­net mot ris­pap­per­bacon. Tänk om man tog fram li­te spän­nan­de grö­na på­lägg, ro­li­ga over night oats, bel­gis­ka våff­lor, bowls, fluf­fi­ga pann­ka­kor och an­nat gott.

För att hjäl­pa till har vi in­te ba­ra en rad med fru­kostre­cept i det här num­ret, ut­an det finns en hel ka­te­go­ri på ve­go­ma­ga­si­net.se. Och du kan hjäl­pa oss! Sprid grön fru­kost­kär­lek till ho­tell runt om i lan­det ge­nom att skic­ka ett mejl med län­ken till vår hem­si­da. Tag­ga bå­de ho­tell som be­hö­ver hjälp och som re­dan är su­per­b­ra med #ve­go­ho­tell, el­ler be oss att kon­tak­ta dem di­rekt. Till­sam­mans kan vi för­änd­ra, en ame­ri­kansk pann­ka­ka i ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.