Hap­py Food Ma­ten som gör oss lyck­li­ga

Vego - - INNEHÅLL - RECEPT: NIKLAS EK­STEDT FOTO: DAVID LOFTUS

Koc­ken Niklas Ek­stedt och jour­na­lis­ten Hen­rik Ennart bör­ja­de grä­va i det här med mat och lyc­ka. Finns det mat där ute som vi fak­tiskt blir gla­da­re av? Ar­be­tet re­sul­te­ra­de i en in­spi­re­ran­de bok vid namn Hap­py Food. Vi tog ett snack med Niklas Ek­stedt om hur vi ska äta och var­för.

Finns det en kopp­ling mel­lan mat och psy­kisk ohäl­sa?

– Det finns ett di­rekt och starkt sam­band mel­lan tar­men och hjär­nan. Forsk­ning­en kring hur vår häl­sa på­ver­kas av tarm­flo­ran ut­veck­las väl­digt snabbt just nu. Hälf­ten av al­la stu­di­er som nå­gon­sin gjorts har pub­li­ce­rats se­dan 2015. Nu kom­mer det mer än en i tim­men och de vi­sar på kopp­ling­ar mel­lan ma­ten, oba­lan­ser bland de un­ge­fär 40 bil­jo­ner tarm­bak­te­ri­er vi bär på och mäng­der av sjuk­do­mar. Ett av de he­tas­te del­om­rå­de­na är det som kal­las gut-brai­nax­is (hjärn-tarm-ax­eln). Al­la sig­naläm­nen och hor­mo­ner, in­klu­si­ve ex­em­pel­vis se­ro­to­nin, som vå­ra hjär­nor an­vän­der till­ver­kas av tarm­bak­te­ri­er­na. Sam­ti­digt har det kom­mit fram myc­ket forsk­ning som vi­sar att män­ni­skor som äter tra­di­tio­nell, va­ri­e­rad och i hu­vud­sak växt­ba­se­rad mat mår bätt­re och lö­per mind­re risk att bli de­pri­me­ra­de. Det gäl­ler me­del­havs­kost, men även klas­sisk skan­di­na­visk mat med myc­ket fisk och tra­di­tio­nell ja­pansk mat.

Hur ska vi egent­li­gen äta för att må bra?

– De som mår bäst äter en va­ri­e­rad och fi­ber­rik kost som sam­ti­digt är rik på fär­ger och sma­ker, ef­tersom färg och smak är kän­ne­tec­ken för oli­ka häl­so­sam­ma an­tiox­i­dan­ter och fla­vo­no­i­der. Det be­hö­ver in­te va­ra svå­ra­re än så: God mat gjord på frä­scha rå­va­ror gör dig lyck­lig. Ät va­ri­e­rat och ät många oli­ka fär­ger. Und­vik halv­fab­ri­kat och pro­ces­sad mat. Pro­va nya grön­sa­ker och snå­la in­te med fib­rer.

Al­la pra­tar om tarm­flo­ran, hur vik­tig är den egent­li­gen för vårt väl­må­en­de?

– Jät­te­vik­tig! Men man mås­te se krop­pen ur ett hel­hets­per­spek­tiv. Om vi lev­de har­mo­nis­ka liv ut­an stress och med god mo­tion och sömn skul­le vi kla­ra av att ha rätt usel tarm­flo­ra. Det är just i kom­bi­na­tion med den mo­der­na livssti­len som en ut­ar­mad tarm­flo­ra verk­li­gen kan stäl­la till det.

Hur bra äter vi svens­kar?

– Det be­ror för­stås på vil­ka man jäm­för med, men ge­ne­rellt så äter vi svens­kar en gans­ka mo­no­ton och en­for­mig kost. Vi skul­le al­la må bra av att va­ri­e­ra rå­va­ror­na mer.

Om man tän­ker ve­ge­ta­riskt/ve­ganskt, finns det någ­ra för­de­lar där om man vill äta sig glad?

– Ve­ge­ta­risk kost in­ne­hål­ler of­ta bra med fib­rer i form av ex­em­pel­vis balj­väx­ter. Den är även rik på oli­ka fär­ger vil­ket är top­pen för tarm­bak­te­ri­er­na. Många ve­ge­ta­ri­a­ner har lärt sig att tän­ka kre­a­tivt kring ma­ten och äter en stör­re mängd av oli­ka rå­va­ror, och det har vi­sat sig va­ra nå­got tarm­bak­te­ri­er­na äls­kar!

Är det en stor om­ställ­ning att äta glad mat?

– Ab­so­lut in­te! Det hand­lar fram­för allt om att va­ri­e­ra rå­va­ror­na. Äta mer färg­gla­da grön­sa­ker, få i sig rätt slags ol­jor, för­sö­ka la­ga ma­ten själv och und­vi­ka snabb­mat. Någ­ra små för­änd­ring­ar kan gö­ra gans­ka stor skill­nad. Mat som dof­tar gott och är smak­rik är of­tast ock­så det som tarm­bak­te­ri­er­na gil­lar.

Vil­ka tre rå­va­ror tyc­ker du att al­la bor­de äta mer av?

– Jord­ärt­skoc­ka för att det är så gott (och bra och billigt). Nöt­ter av al­la de slag som på oli­ka sätt gör all mat ro­li­ga­re. Kikär­ter är ock­så gott och bra. Blöt­lägg själv så blir re­sul­ta­tet fan­tas­tiskt!

”Mat som dof­tar gott och är smak­rik är of­tast ock­så det som tarm­bak­te­ri­er­na gil­lar”

Hen­rik Ennart och Niklas Ek­stedt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.