Ve­go­sko­lan: So­ja­färs

Vego - - INNEHÅLL - RECEPT OCH FOTO: MAT­TI­AS KRISTI­ANS­SON

Kyl- och frys­dis­kar­na full­kom­ligt över­ö­ses av nya, spän­nan­de ve­go­pro­duk­ter och vi får stän­digt frå­gan om hur man an­vän­der dem. Så från och med nu kom­mer vi i var­je num­mer att lyf­ta fram en ny pro­dukt och vi­sa hur du tilla­gar den, vad du kan an­vän­da den till och and­ra smar­ta tricks som kan kom­ma väl till pass. Först ut är den klas­sis­ka so­ja­fär­sen!

Vad kan jag an­vän­da so­ja­färs till?

So­ja­färs bru­kar va­ra den förs­ta ve­go­kötts­pro­duk­ten folk kom­mer i kon­takt med och den är ock­så enklast att in­kor­po­re­ra i var­dags­ma­ten. So­ja­färs har en väl­digt ne­u­tral smak och kan enkelt an­vän­das i t ex kött­färs­sås, sop­por, bif­far, bol­lar och tacos där fler kryd­dor in­går. För den är go­dast om man kryd­dar upp den nå­got.

So­ja­färs hål­ler in­te ihop som kött­färs, så om du vill an­vän­da den till bif­far el­ler bol­lar be­hö­ver du nå­got som bin­der ihop, t ex kokt ris, bul­gur, ve­te­mjöl el­ler majs­stär­kel­se.

Vad in­ne­hål­ler so­ja­färs?

So­ja­färs finns från en rad oli­ka mär­ken och du kan hit­ta bå­de kyld, fryst och frystor­kad. Det finns bå­de ren so­ja­färs – som allt­så ba­ra in­ne­hål­ler so­ja­bö­nor – men många va­ri­an­ter är även lätt kryd­da­de. Ett par mär­ken har till­satt ägg, så vill du äta ve­ganskt kan det va­ra bra att kol­la li­te ex­tra på in­ne­hålls­för­teck­ning­en.

Vis­sa mär­ken har även till­satt veteg­lu­ten för bätt­re kon­si­stens, så tål du in­te glu­ten får du va­ra upp­märk­sam.

So­ja­färs görs in­te på GMO-so­ja. GMO-so­ja är över­lag väl­digt svårt att få tag på i Eu­ro­pa, så där be­hö­ver du in­te oroa dig.

Hur tilla­gas den?

So­ja­färs går ju att äta pre­cis som den är, men det kan va­ra gott att ste­ka på den så att den får li­te yta och färg.

Färsk – Den här hit­tar du i kyl­dis­ken och den kan an­vän­das på di­rek­ten. Ba­ra att ste­ka i li­te ol­ja tills den får färg.

Fryst – Här kan du hit­ta sto­ra fa­mil­je­för­pack­ning­ar till bra pris och den går att ste­ka di­rekt från fryst. Al­la oli­ka mär­ken sma­kar li­te an­norlun­da så här är det ba­ra att hit­ta din fa­vo­rit.

Frystor­kad – Ser ut som fi­na gryn och är allt­så tor­kad so­ja­färs. Har väl­digt lång håll­bar­het och är su­per­bil­ligt. Per­fekt att ha i skaf­fe­ri­et. Frystor­kad färs mås­te först sju­das i vat­ten el­ler bul­jong i nå­gon mi­nut. 100 g tor­kad so­ja­färs bru­kar bli un­ge­fär 300 g fär­dig färs.

Of­tast är tor­kad so­ja­färs ljus­gul i fär­gen och du kan där­för till­sät­ta någ­ra drop­par Col­lo­rit el­ler mörk so­ja om du vill få en mör­ka­re färg.

Nä­rings­in­ne­håll

So­ja är rikt på vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler och so­ja­färs bru­kar in­ne­hål­la ca 16-18 g pro­te­in/100 g. So­ja­färs ska, pre­cis som and­ra halv­fab­ri­kat, ses som en del av en va­ri­e­rad kost. Psst… håll koll på salt­mäng­den. Vill du lä­sa mer om so­ja och häl­sa så kol­la in ve­go­ma­ga­si­net.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.