Re­segui­de: Bang­kok På grön fram­marsch

Vego - - INNEHÅLL - TEXT OCH FOTO: LOUISE MALMROS MANFRINATO

Häl­sotren­den har vux­it sig allt star­ka­re i Bang­kok de se­nas­te åren och öpp­nat upp in­tres­set för grö­na ve­go­re­stau­rang­er runt om i den myll­ran­de sta­den. Bil­lig ga­tu­mat, gnist­ran­de lyx och le­van­de mat­mark­na­der. Här finns allt.

HAR MAN IN­TE va­rit i Bang­kok på ett bra tag är ut­veck­ling­en gans­ka slå­en­de. Även om klasskill­na­der och pro­sti­tu­tion fort­fa­ran­de stic­ker i ögo­nen och vetska­pen om mi­li­tär­sty­re ska­ver, är det ge­ne­rellt sett en mer väl­må­en­de, re­na­re och mer på­hit­tig stad man möter. En över­rask­ning i var­je gat­hörn. Nya fö­re­tags­ked­jor, ba­rer och re­stau­rang­er. Li­te mer väs­ter­ländskt än förr, men tack och lov än­då så myc­ket av det le­en­de och mång­fa­set­te­ra­de Bang­kok man en gång föll för.

För­änd­ring­ar­na märks mer än till det ytt­re. Bang­kok har ex­em­pel­vis sva­rat på många tu­ris­ters öns­ke­mål om fler häl­so­sam­ma ak­ti­vi­te­ter, och den li­te yng­re me­del­klass- och över­klasst­hai­län­da­ren vur­mar ock­så själv i allt hög­re grad för en mer häl­so­in­rik­tad livs­stil. Först ut var gym­men. Fit­nes­st­ren­den blomst­ra­de si­da vid si­da med yo­gan. Nu­me­ra är det de grö­na­re mat­pre­fe­ren­ser­na som li­te smy­gan­de bör­jar mär­kas i mång­mil­jonsta­den. In­te läng­re ba­ra frukt och grönt-he­a­ven vid ga­tor­nas stånd och mark­na­der, ut­an tren­di­ga och mind­re tren­di­ga re­stau­rang­er med en­bart ve­gans­ka al­ter­na­tiv el­ler ve­gans­ka och ve­ge­ta­ris­ka me­ny­er.

Re­vo­lu­tio­ne­ran­de broc­co­li

I Thai­land är det ål­der sna­ra­re än kön som styr upp­fö­ran­de­ko­den. Som yngs­ta sys­ko­net i en fa­milj till ex­em­pel har man – oav­sett kön – väl­digt li­te att sä­ga till om och för­vän­tas pas­sa upp och ser­va res­ten av fa­mil­jen. Sak­ta men sä­kert väx­er jäm­ställd­he­ten bå­de vad gäl­ler ål­der och kön i stor­sta­den. Nook Kaewt­ha­vorn och Pao Pi­en­pa­nich är de­lä­ga­re i tren­di­ga och väl­be­sök­ta ve­gan­stäl­let Broc­co­li Re­vo­lu­tion i cen­tra­la Bang­kok. De ser i det när­mas­te för­vå­na­de ut när jag li­te glatt över­ras­kad på­pe­kar att två unga tje­jer är de­lä­ga­re, med en kvinn­lig vd.

– Ja, vår chef är kvin­na och en duk­tig ve­gankock. Vi är tre de­lä­ga­re och två av oss är tje­jer. Det är såklart bra, för då får vi be­stäm­ma och fat­tar bra be­slut, skrat­tar de me­dan de vi­sar runt i sin snyg­ga, eu­ro­pe­iskt in­red­da re­stau­rang. Jag sät­ter mig i so­len vid fönst­ret, tes­tar de­ras bäst­säl­jan­de kol­gril­la­de broc­co­li- och qui­no­a­bur­ga­re och får en glad käns­la. Saf­tig, ge­ne­rös och med li­te ex­tra sting. Vid si­dan av pro­var jag en spän­nan­de bur­me­sisk te­blads­sal­lad och se­dan en ljuv­ligt frisk avo­ka­do- och ci­tron­gräs­sal­lad.

Broc­co­li Re­vo­lu­tion lig­ger, som så myc­ket an­nat spän­nan­de, längs sta­dens pul­se­ran­de hu­vud­ga­ta Suk­hum­vit. Re­stau­rang­en är hel­ve­gansk och har va­rit öp­pen i snart två år.

Här ser­ve­ras bå­de thai­ländsk mat och smak­ri­ka rät­ter från grann­län­der­na My­an­mar, Kam­bod­ja och Vi­et­nam. Men ock­så rät­ter med in­spi­ra­tion från Eu­ro­pa, Mel­la­nöstern och Sy­da­me­ri­ka. De fles­ta gäs­ter kom­mer från USA och Eu­ro­pa, men un­der det se­nas­te året har an­ta­let thai­länds­ka och and­ra asi­a­tis­ka be­sö­ka­re ökat.

– När vi star­ta­de ha­de de thai­länds­ka gäs­ter­na ing­en aning om vad ve­gansk mat var. Vi har fått ut­bil­da dem li­te suc­ces­sivt. Och nu när vi ser li­te av en häl­sotrend i Bang­kok kom­mer fler var­je må­nad. Men fort­fa­ran­de är nog 90 pro­cent av vå­ra kun­der tu­ris­ter. Thai­län­dar­na kom­mer hit ef­ter trä­ning­en och tyc­ker att det är li­te coolt, för­kla­rar Nook. Och så skrat­tas det igen.

In­dis­ka veg­gie vi­bes

Näs­ta mor­gon bju­der på en ut­omjor­diskt skön spa-upp­le­vel­se på vack­ra eko­lo­gis­ka Di­va­na Spa. Ef­ter väl­dof­tan­de ört­te och den näs­tan ob­li­ga­to­ris­ka färs­ka fruk­ten, här upp­sku­ren i konst­när­li­ga bloms­ter­kon­stel­la­tio­ner, får jag en 2 tim­mars (!) eko­lo­gisk mas­sa­ge­be­hand­ling med in­slag av sjö­gräs och man­go, cham­pagne och he­ta ja­de-ste­nar. Hung­ern gör sig påmind. Dags för en tax­i­tur till ett ve­go­piz­za­stäl­le jag har fått re­kom­men­de­rat.

I Bang­kok le­ver näs­tan li­ka många and­ra- och tred­je ge­ne­ra­tio­nens ki­ne­ser som thai­län­da­re. Men det finns även många bang­kok­bor med in­dis­ka röt­ter. Ron­ny Singh, född och upp­vux­en i Bang­kok, är en av dem. Hans italienska re­stau­rang Go­vin­da har va­rit ett känt in­slag i cen­tra­la Bang­kok i över 20 år. Se­dan ett och ett halvt år dri­ver Ron­ny den som en vego-piz­ze­ria. Den ve­gans­ka piz­za­de­gen och os­ten vi­sar han gär­na upp, li­te som ett sig­num på att här går man ”all the way”, som ett av få stäl­len i sta­den. Gäs­ter­na

“Jag vill att vå­ra gäs­ter och vän­ner ska se ett be­sök hos oss som en guld­kant på till­va­ron”

be­står till stor del av in­dis­ka ve­ge­ta­ri­a­ner, bå­de tu­ris­ter och bang­kok­bor, men även eu­ro­pé­er och ame­ri­ka­ner vall­fär­dar till piz­ze­ri­an med de go­da, saf­ti­ga piz­zor­na. På me­nyn finns för­u­tom ve­gansk piz­za bland an­nat ve­gansk la­sag­ne, risot­to och spaghet­ti car­bo­na­ra.

– Vi mär­ker av häl­sotren­den i stan. Även många ic­ke-ve­ge­ta­ri­a­ner kom­mer och tes­tar.

Och sen kom­mer de in­te säl­lan till­ba­ka, av­slu­tar Ron­ny och ur­säk­tar sig när han skyn­dar ut i kö­ket för att sma­ka av en risot­to.

In­nan jag går har Ron­ny hun­nit hin­ta om att jag bör tes­ta någ­ra vego-ef­ter­rät­ter hos vän­ner­na på klas­sis­ka Sa­ras någ­ra kvar­ter bort. På den­na sto­ra, gans­ka oattrak­ti­va re­stau­rang är me­nyn oänd­lig – 300 rät­ter – och gäs­ter­na många. Re­stau­rang­en är väl­känd i In­di­en och po­pu­lä­ra är bland an­nat couscous-rät­ter­na och ef­ter­rät­ter­na med cashew, dad­lar och ko­kos, of­ta täck­ta med ät­bart sil­ver. Re­stau­rang­ens äga­re Chan­dar Rat­ho­me har ock­så röt­ter från In­di­en och be­rät­tar att även här är det de in­dis­ka ve­ge­ta­ri­a­ner­na som står för grund­kli­en­te­let.

Lyx och slum nä­ra

I Thai­land fun­kar det of­tast mer än väl att få ve­go­mat även på bland­kostre­stau­rang­er. Per­so­na­len är dock glad om man bo­kar da­gen in­nan för att kun­na er­bju­da de bäs­ta al­ter­na­ti­ven. Två helt fan­tas­tis­ka stäl­len: Coo­la Eighty Twen­ty där äga­ren ef­ter tio år som krö­ga­re i To­ron­to ta­git Asi­an fu­sion-ma­ten till sin hemstad. In­no­va­tivt, gott och li­te crazy. Och väl­digt snyggt. En av Bang­koks bäs­ta och mer om­skriv­na re­stau­rang­er lig­ger i ele­gan­ta köp­cent­ret Gay­sorn och he­ter Pas­te. Dyrt och li­te stelt, men vac­kert. Smak­sen­sa­tio­ner som ger gläd­jetå­rar.

Vad vo­re Thai­land och Bang­kok ut­an si­na fan­tas­tis­ka mat­mark­na­der? Och vad vo­re ett be­sök i Bang­kok ut­an att se he­la bil­den av en – trots den po­si­ti­va eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en – so­cio­e­ko­no­miskt kon­trastrik stad. I hjär­tat av Bang­kok lig­ger Klong To­ey, vars nor­ra de­lar ut­gör sta­dens störs­ta hamn­kvar­ter och som se­dan 50-ta­let har vux­it fram som ett av Thai­lands störs­ta slum­kvar­ter. Här trängs drygt 100 000 per­so­ner på för­hål­lan­de­vis li­ten yta och hit har fat­ti­ga thai­län­da­re från lands­byg­den och flyk­ting­ar från fram­för allt Bur­ma kom­mit för att hit­ta ar­be­te el­ler helt enkelt sö­ka skydd till­sam­mans med and­ra i sam­ma si­tu­a­tion.

Klong To­ey är känt för sin jät­te­li­ka mat­mark­nad som har öp­pet he­la vec­kan, från mor­gon till kväll. Och som på de fles­ta asi­a­tis­ka mat­mark­na­der blir man all­de­les ta­gen av all fruk­toch grön­saksprakt. Är man fa­sci­ne­rad av mark­na­der finns det många fler man in­te får mis­sa. För­u­tom oli­ka Flo­a­ting Mar­kets, som kanske mest är vi­su­ellt star­ka upp­le­vel­ser, är det än­då The Rail­way Mar­ket som för mig blir den mest min­nesvär­da; en stor mark­nad i re­gi­o­nen Samuth Sak­hon, ca 50 km med buss el­ler bil från Bang­kok. All­de­les in­till järn­vägs­spå­ret krä­ver man ing­en hy­ra och här sit­ter de fat­ti­gas­te för­säl­jar­na, till sy­nes i lugn och ro. Skrat­ten fort­plan­tas i den fuk­ti­ga het­tan över det sma­la spå­ret. Och så kom­mer det, tå­get. På ex­akt ut­satt tid. Ak­ti­vi­te­ten är ome­del­bar. Al­la på förs­ta tåg­spår­spar­kett fäl­ler ur­snabbt ner even­tu­el­la pa­ra­sol­ler el­ler tält­tak och flyt­tar va­ror­na en bit in­åt. Tå­get rul­lar sak­ta men kraft­fullt för­bi. Tätt, tätt in­till va­ror och män­ni­skor.

Vi av­slu­tar vår re­sa med li­te lyx. Snof­sar till oss – inga flip­flops, ryggsäc­kar el­ler kort­byx­or tillåt­na – och kli­ver in på ele­gan­ta Ba­ny­an Tree Ho­tel och tar de 62 vå­ning­ar­na upp till Ver­tigo Grill & Moon Bar. Ti­di­ga­re har jag ald­rig haft be­kym­mer med höj­der, men här up­pe kom­mer jag på mig själv med att grep­pa tag i ett av de för­hål­lan­de­vis lå­ga räc­ke­na.

Bar- och re­stau­ran­gy­tan är bred, bor­den står nä­ra tak­kan­ten och ne­dan­för, runt om­kring, ly­ser he­la sta­den. En knall­röd, dyr pa­ra­plyd­rink och he­la Bang­kok i ne­on för vå­ra föt­ter. Ma­giskt.

FAKTA THAI­LAND

In­vå­na­re: 68,8 mil­jo­ner.

In­vå­na­re Bang­kok: 8,28 mil­jo­ner.

Re­li­gi­on: 95 % budd­his­ter, 4 % mus­li­mer, 1 % öv­rigt.

Eko­no­mi: Ef­ter In­do­ne­si­en är Thai­land Syd­osta­si­ens star­kas­te eko­no­mi med en väx­an­de me­del­klass och kon­su­ment­mark­nad. Lan­dets BNP är hög­re än gran­nar­na Vi­et­nam, Kam­bod­ja, My­an­mar och La­os ihop.

Stats­skick: Se­dan 2014 mi­li­tär­dik­ta­tur. På­gåen­de makt­kamp mel­lan me­del­klass/ro­ja­lis­ter och fat­ti­ga/de­mo­kra­ti­fö­re­språ­ka­re. Till vis­sa de­lar en ”mjuk” dik­ta­tur, men till ex­em­pel upp till 15 års fäng­el­se om man kri­ti­se­rar kung­en.

Hy­ra bil med chauf­för: Mel­lan 400–700 kr/dag (tur till ex­em­pel­vis grö­na Samut Sak­hon och The Rail­way Mar­ket)

Hy­ra en gui­de för en dag: ca 750 kr.

VE­GO­RE­STAU­RANG­ER

Broc­co­li Re­vo­lu­tion www.broc­co­li­re­vo­lu­tion.com

Go­vin­da

www.go­vin­da­re­stau­rant­bkk.com

Sa­ras

www.sa­ras­veg­food.com

IC­KE-VEGO MEN MED BRA AL­TER­NA­TIV

Pas­te www.pa­s­te­bang­kok.com

80/20

80/20bkk på Fa­ce­book

BLAN­DAT

A-Ma VE­GANSKT

Nr 12 Pan Rd Silom.

Nä­ra hin­du­is­ka temp­let. Öpp­nar kl. 10.30 och är po­pu­lärt, så kom ti­digt.

House of Joy.

(house­ofjoy.club) Ve­ge­ta­risk ve­gan­fri­end­ly kom­bi­ne­rad re­stau­rang, yo­ga- och mas­sa­gestu­dio. Här­lig stäm­ning och god mat!

Di­va­na Spa.

Fan­tas­tiskt! Bo­ka via nä­tet. Även trans­port går att bo­ka. www.di­va­nas­pa.com.

MARK­NA­DER

www.bang­ko­kattrac­tions.com, www.res­bort.com/mark­na­der

BAR/UTSIKT

Se he­la Bang­kok glitt­ra runt om­kring dig på 62:a vå­ning­en. www.ba­ny­antree.com

In­dis­ka re­stau­rang­en Sa­ras äga­re Chan­sar Rat­ho­me­med vi­sar upp någ­ra ve­ganfa­vo­ri­ter, bl a ef­ter­rät­ter täck­ta med ät­bart sil­ver.

Ner­vöst nä­ra järn­vägs­spå­ret har de fat­ti­gas­te för­säl­jar­na gra­tis för­sälj­nings­plats. På The Rail­way Mar­ket är en nerv­kitt­lan­de upp­le­vel­se.

Ut­sik­ten från The Moon Bar är ett ab­so­lut mås­te, 62 vå­ning­ar upp och ett glitt­ran­de Bang­kok i al­la vä­der­streck

En upp­skat­tad lunch­pa­us i fa­mil­jens hem; på ett last­bils­vrak i slum­om­rå­det Klong To­ey.

Nook Kaewt­ha­vorn och Pao Pi­en­pa­nich dri­ver coo­la ve­gan­stäl­let Broc­co­li Re­vo­lu­tion i cen­tra­la Bang­kok.

Många re­stau­rang­er har mat­lag­nings­kur­ser. Of­ta finns grön in­rikt­ning även på ic­ke ve­go­stäl­len.

Vis­sa för­säl­ja­re byg­ger upp he­la bu­ti­ker på mark­na­den och tar med fa­mil­jen till job­bet.

Så vac­kert. Så gott. Pink gua­va, dop­pas i söt­salt cocos­dip.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.