Lä­sar­nas om­slag

Vego - - VEGO SVARAR -

Föl­jer du oss på Fa­ce­book (@mat­ma­ga­si­net­ve­go) och Instagram (@ve­go­ma­ga­si­net) så kan du hjäl­pa till att for­ma tid­ning­en. Vi lät t ex vå­ra föl­ja­re väl­ja mel­lan två om­slags­bil­der och vin­na­ren såg ni på för­ra num­rets fram­si­da. Vi kom­mer att fort­sät­ta be er om hjälp, för det är fak­tiskt er tid­ning och ing­en an­nans.

Ve­go­kött­sko­la

Vi frå­ga­de vå­ra lä­sa­re vad de vil­le se mer av och Ve­go­kött­sko­lan, som har pre­miär i det här num­ret, är ett av re­sul­ta­ten. Det finns ju många pro­duk­ter där ute som bå­de un­der­lät­tar i var­da­gen, men som även bi­drar med li­te and­ra kon­si­sten­ser och sma­ker. Ve­go­kött kal­lar vi det och det är många som in­te vet hur man an­vän­der och tilla­gar de oli­ka fab­ri­ka­ten. Men det ska vi änd­ra på. Var­så­go­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.