BALJ­VÄX­TER­NAS RE­VANSCH!

Vego - - BALJVÄXTER - TEXT: AN­NA-MA­RIA STAW­RE­BERG

Balj­väx­ter. Så trå­kigt namn på så go­da sa­ker. För balj­väx­ter går att äta på läng­den och på tvä­ren, som sop­pa, gry­ta el­ler bur­ga­re. Ja, säg det som IN­TE blir bätt­re av en li­ten balj­växt…

FÖR 30 ÅR se­dan var det ärt­sop­pa, bru­na bö­nor och grö­na är­tor som till­be­hör och vi­ta bö­nor i tomatsås om man var li­te crazy. Men in­te läng­re. Nu­me­ra är balj­väx­ter in­te alls nå­got som man ser ner på li­te för­akt­fullt, ett till­be­hör som man åt ba­ra för att man mås­te el­ler för att man ha­de ont om peng­ar. Nix. Idag har balj­väx­ter­na – allt­så bö­nor, är­tor och lin­ser – fått nå­got av en stjärn­sta­tus i kö­ket och bli­vit en hörn­pe­la­re i det vi äter dag­li­gen. Och det är in­te så kons­tigt.

Rå­va­ran är späc­kad av nyt­tig­he­ter, su­per­god, mångsidig, färg­glad och… ja, bil­lig.

Sa­ra Ask, di­e­tist och en av för­fat­tar­na ba­kom böc­ker­na Me­ra vego och Än­nu me­ra Vego, vill gär­na slå ett slag för balj­väx­ter­nas ex­istens. Av fle­ra or­sa­ker.

– De in­ne­hål­ler myc­ket nä­ring i form av pro­te­in, fib­rer, mi­ne­ra­ler och vi­ta­mi­ner och som bonus fun­ge­rar de som mat till go­da bak­te­ri­er i ma­gen. Dessutom är de pris­vär­da och ge­ne­rellt kli­mats­mar­ta, för­kla­rar hon.

Dessutom in­ne­hål­ler balj­väx­ter­na många es­sen­ti­el­la ami­nosy­ror, det vill sä­ga de ami­nosy­ror som krop­pen in­te kan till­ver­ka själv.

Men mest av allt äls­kar Sa­ra Ask balj­väx­ter­na för sma­kens skull.

– Jag tyc­ker att de är go­da ef­tersom de går att smak­sät­ta och till­re­da på så många sätt, allt från hum­mus, kikärt­scur­ry och sop­pa till lins­frit­tar, ve­go­bur­ga­re och fala­fel.

OCK­SÅ ANN-CATHRINE JOHNSSON, som till­sam­mans med Le­na Djup­ham­mar i da­gar­na kom­mit ut med boken Bätt­re häl­sa med bö­nor, hyl­lar rå­va­ran.

– Bö­nor är väl­digt nä­rings­ri­ka, in­ne­hål­ler myc­ket fib­rer, vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler, men är ock­så en bra pro­te­inkäl­la. Dessutom in­ne­hål­ler bö­nor lång­sam­ma kol­hyd­ra­ter som hål­ler blod­sock­ret sta­bilt, vil­ket gör att vi hål­ler oss mät­ta läng­re.

Ann-Cathrine Johnsson hän­vi­sar till forsk­ning som vi­sar att bö­nor ock­så hjäl­per den som vill gå ner i vikt. Dessutom har det fak­tum att vis­sa sor­ters bö­nor, som till ex­em­pel kid­ney­bö­nor, hål­ler blod­sock­ret sta­bilt gjort att de hjäl­per många di­a­be­ti­ker till ett dräg­li­ga­re liv.

Att bö­nor fun­kar i gry­tor och sop­por vet vi, men Ann-Cathrine Johnsson och Le­na Djup­ham­mar tip­sar även om hur man kan an­vän­da bö­nor i bröd­bak och brow­ni­es, där svar­ta bö­nor er­sät­ter ve­te­mjö­let och i ett li­tet kick gör dem till små häl­so­bom­ber.

– Många tän­ker kanske främst på bö­nor som nå­got man kan an­vän­da i en sal­lad el­ler som till­be­hör. Det hop­pas vi kun­na änd­ra på med vår bok, sä­ger Ann-Cathrine Johnsson, och ger sin glass med vi­ta bö­nor som ex­em­pel.

VILL MAN ÄTA si­na balj­väx­ter färs­ka kan det va­ra kul att tes­ta att grod­da dem. För den som är ny­bör­ja­re bru­kar det va­ra enklast att bör­ja med mun­gbö­nor el­ler so­ja­bö­nor. Bör­ja då med att läg­ga dem i blöt i tolv tim­mar. Häll se­dan bort vatt­net och skölj no­ga. Lägg bö­nor­na i en burk med en skvätt vat­ten på bot­ten och täck med tyg som du fäs­ter med en gum­mis­nodd. Ställ bur­ken upp och ner på ett fat och låt stå mörkt. Skölj ett par gång­er om da­gen och ef­ter un­ge­fär tre da­gar är grod­dar­na kla­ra att äta.

Ett an­nat smart tips – bå­de för mil­jön och plån­bo­ken – är att er­sät­ta avo­ka­don till gu­aca­mo­len med grö­na är­tor.

Idag finns det inga ur­säk­ter för att in­te gå ba­na­nas bland balj­väx­ter­na. An­nat var det för någ­ra år se­dan, då man var tvung­en att blöt­läg­ga dem i fle­ra tim­mar och se­dan ko­ka dem näs­tan li­ka länge. Idag finns det bö­nor i tet­ra och konserver i varen­da mat­bu­tik, i frys­dis­ken finns det oli­ka sor­ters är­tor och so­ja­bö­nor och på frukt- och grön­saks­av­del­ning­en finns det färs­ka va­ri­an­ter. Ba­ra att pro­va sig fram allt­så.

– De kon­ser­ve­ra­de in­ne­hål­ler aning­ens mind­re nä­ring, men ing­et som har nå­gon be­ty­del­se i prak­ti­ken. Själv an­vän­der jag of­tast kon­ser­ve­ra­de kikär­ter och bö­nor, jag tyc­ker det är per­fekt, sä­ger Sa­ra Ask.

VILL DU ÄN­DÅ hål­la dig till torkat är rö­da lin­ser, be­l­u­gal­in­ser och puy­lin­ser tor­ka­de va­ri­an­ter som in­te krä­ver lång kok­tid alls.

Den som nå­gon gång har tes­tat att od­la bö­nor själv vet att det är bå­de enkelt och ro­ligt ef­tersom det väx­er snabbt. Det­ta är nå­got som svens­ka bön­der fått upp ögo­nen för på sisto­ne, och där­för od­las allt stör­re an­del av de bö­nor och and­ra balj­väx­ter som vi äter på hem­ma­plan, sär­skilt på Öland.

Och vi som in­te har grö­na fing­rar kan ba­ra stå vid si­dan om och he­ja på.

”Jag tyc­ker att de är go­da ef­tersom de går att smak­sät­ta och till­re­da på så många sätt, allt från hum­mus, kikärt­scur­ry och sop­pa till lins­frit­tar, ve­go­bur­ga­re och fala­fel”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.