EFTERTANKE

Vego - - TRENDSPANING -

Mö­bel­jät­ten IKEA tar då och då fram kol­lek­tio­ner med li­te mer håll­bart per­spek­tiv. Den se­nas­te he­ter Eftertanke och hand­lar om so­ci­alt an­svar. Må­let med kol­lek­tio­nen är att hjäl­pa de lo­ka­la bergs­fol­ken i nor­ra Thai­land att ta an­svar för sin skog och bli eko­no­miskt själv­för­sör­jan­de ge­nom håll­ba­ra me­to­der. Bra. As­siet­ter­na kos­tar 59 kr styck. ikea.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.