In­ter­vju xx­xx

Ja. I al­la fall för Jo­a­cim Cans, sång­a­re i Ham­mer­fall. Se­dan han bör­ja­de äta växt­ba­se­rat för fy­ra år se­dan har han bå­de fått mer ener­gi och kom­mit i bätt­re form än nå­gon­sin.

Vego - - INNEHÅLL - TEXT: ANNA-MARIA STAWREBERG FO­TO: TALLEE SAVAGE

Jo­a­cim Cans, som va­rit med i Ham­mer­fall än­da se­dan 1996, har all­tid va­rit en rik­tig köt­täls­ka­re. En så­dan där per­son som mer än gär­na stäl­ler sig vid gril­len och ste­ker på någ­ra re­jä­la kött­bi­tar så att de blir pre­cis la­gom blo­di­ga.

– Jag tänk­te ald­rig gå den där vägen mot att bli ve­gan, sä­ger Jo­a­cim och drar på sig sol­glas­ö­go­nen.

Det är en av för­som­ma­rens förs­ta var­ma da­gar, so­len strå­lar och vi ses på en näs­tan full­satt vegansk re­stau­rang på Sö­der i Stock­holm. När Jo­a­cim väl bör­jar pra­ta om po­äng­en med att äta växt­ba­se­rat går det lik­som in­te att få stopp på ho­nom och vi blir sit­tan­de länge.

– Egent­li­gen bör­ja­de det med att jag flyt­ta­de till Stock­holm från Gö­te­borg för att va­ra med i en mu­si­kal på Chi­na­te­a­tern 2013. Dan­sar­na var i sjukt bra form och när jag såg vad de åt blev jag in­spi­re­rad, be­rät­tar Jo­a­cim.

PRE­CIS SOM DAN­SAR­NA i en­semb­len bör­ja­de han allt­så väl­ja bort kött i allt hög­re ut­sträck­ning. I sam­ma ve­va bör­ja­de han rö­ra på sig, skaf­fa­de gym­kort och bör­ja­de springa.

– Jag fick re­spons näs­tan di­rekt! Jag märk­te att jag sov bätt­re, måd­de bätt­re och blev star­ka­re. Så i slu­tet av 2013 åt jag näs­tan ing­et kött över hu­vud ta­get.

Sam­ti­digt bör­ja­de Jo­a­cim, som är väl­digt mat­in­tres­se­rad, lä­ra sig att la­ga allt fler växt­ba­se­ra­de rät­ter, och näs­tan ut­an att han ha­de märkt det var köt­tet plöts­ligt ute­slu­tet från hans mat­se­del. Med på tå­get häng­de hans yngs­ta dot­ter Mat­hil­da, som ock­så valt bort köt­tet. Sam­bon Wik­to­ria och älds­ta dot­tern Aman­da var mer skep­tis­ka.

– Ett an­nat skäl till att jag änd­ra­de min livs­fö­ring var att jag såg hur vän­ner som pas­se­ra­de 45 bör­ja­de tap­pa i fy­sik och jag själv vil­le åld­ras med nå­gon form av vär­dig­het.

JO­A­CIM BÖR­JA­DE OCK­SÅ ra­sa i vikt och kom i bätt­re form än nå­gon­sin. Fak­tum var att han till slut ha­de så bra fy­sik att pro­du­cen­ten på Chi­na­te­a­tern tog ho­nom åt si­dan och li­te dis­kret an­tyd­de att rol­len han fått fak­tiskt bygg­de li­te på att han var pluf­sig och i då­lig form.

Ef­ter nå­got år bör­ja­de Jo­a­cim på all­var in­tres­se­ra sig även för mil­jöfrå­gan och eti­ken bakom köt­tä­tan­det. Hans dot­ter vi­sa­de ho­nom fle­ra do­ku­men­tä­rer om djur­håll­ning och plöts­ligt fun­ge­ra­de även eti­ken som driv­kraft.

Men att sjunga i ett heavy metal-band och väl­ja växt­ba­se­rat är in­te all­tid helt en­kelt. Åt­minsto­ne in­te om man som med­lem­mar­na i Ham­mer­fall är på tur­né runt om i värl­den un­der långa pe­ri­o­der.

– I till ex­em­pel Sy­da­me­ri­ka är det svårt att få vegansk mat. Vid nå­got till­fäl­le var vi på tur­né där och un­der tio da­gar fanns det ing­et an­nat än sal­lad att äta. Då föll jag ihop och bör­ja­de kram­pa, sä­ger Jo­a­cim.

EF­TER DEN INCIDENTEN in­såg han att han mås­te stäl­la krav på ma­ten un­der tur­nén. Ska han or­ka stå på scen i två el­ler ibland tre tim­mar mås­te han få or­dent­lig mat, och där­för är han nu­me­ra tyd­lig med att ange vil­ken slags mat som ska fin­nas på plats.

– Och visst, finns in­te det jag vill ha så går det ju all­tid att kom­plet­te­ra med en burk bö­nor, även om det kanske in­te är så jät­te­kul, kon­sta­te­rar Jo­a­cim.

För Jo­a­cim, som pas­se­rat 45-strec­ket med tre år och kom­mit i bätt­re form än nå­gon­sin, känns det otänk­bart att bör­ja äta kött igen. När den förs­ta för­vå­ning­en ha­de lagt sig över hur myc­ket det han åt på­ver­ka­de hans häl­sa och fy­sik be­stäm­de han sig för att fort­sät­ta på den mer häl­so­sam­ma vägen. Det in­ne­bär att han för till­fäl­let har en pe­ri­od där han var­ken dric­ker al­ko­hol el­ler äter soc­ker.

– Men det är ba­ra i pe­ri­o­der. Jag är en livsnju­ta­re och un­nar mig gär­na ett gott vin. Men då ska det va­ra ett bra vin, an­nars kan jag li­ka gär­na av­stå.

I höst blir det en Eu­ro­pa­tur­né och någ­ra fes­ti­val­spel­ning­ar i Sve­ri­ge.

– Ef­ter Eu­ro­pa­tur­nén blir det fullt fo­kus på ski­van som vi släp­per ef­ter som­ma­ren 2019. Det blir vår elf­te ski­va och nu­me­ra är vi så sam­kör­da att vi knappt be­hö­ver re­pa läng­re.

Jo­a­cim Cans Fa­milj: Sam­bon Wik­to­ria och dött­rar­na Mat­hil­da, 15, och Aman­da, 23. Ål­der: 48 år.

Gör: Sång­a­re i Ham­mer­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.