Ve­go­sko­lan: Anam­mas form­ba­ra färs

Anam­ma Form­bar Färs slog ner som en gläd­je­bomb i ve­go­värl­den. Helt plöts­ligt kan man gö­ra bol­lar, bif­far och an­nat ut­an att fun­de­ra på hur de ska hål­la ihop. Det gör den av sig själv! Här de­lar vi med oss av vå­ra fa­vo­ri­tre­cept.

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT OCH FO­TO: MAT­TI­AS KRISTIANSSON

ANAM­MA ÄR VEGOFÖRETAGET som har en stor ska­ra fans som äls­kar de­ras spän­nan­de sor­ti­ment med bland an­nat smar­ri­ga schnitzlar, bol­lar, färs och fala­fel. Anam­ma har fun­nits i gans­ka ex­akt 20 år och tilla­gar all sin mat i Skå­ne. De pas­sa­de nu in­te ba­ra på att upp­da­te­ra si­na re­cept för att gö­ra pro­duk­ter­na än­nu go­da­re, ut­an pas­sa­de även på att lan­se­ra sin smått ge­ni­a­lis­ka Form­bar Färs. Det är den förs­ta form­ba­ra fär­sen på mark­na­den och pre­cis som de­ras and­ra ve­go­färs är den ba­se­rad på pro­te­in från so­ja­bö­nor. Det gör den bå­de pro­te­in­rik och kli­mats­mart. Den form­ba­ra fär­sen kom­mer dessutom i en kli­mats­mart för­pack­ning som till störs­ta del är ba­se­rad på plast från soc­ker­rör.

An­vänd­ning

Ef­tersom fär­sen hål­ler ihop av sig själv be­hö­ver du i prin­cip ba­ra kryd­da upp den, for­ma och ste­ka. Men låt fan­ta­sin flö­da och rör ner riv­na grön­sa­ker, nöt­ter, smak­sätt­ning­ar och an­nat smar­rigt. Du kan själv­klart gö­ra mer än bur­ga­re. Den går att ste­ka, gril­la, ko­ka och fri­te­ra. Helt plöts­ligt blir kål­dol­mar, fyll­da grön­sa­ker, grill­fes­ter, pa­jer och på­lägg lätt som ba­ra den.

Tina fär­sen

Om fär­sen blir för varm så tap­par den sin form­bar­het, så und­vik helst mikron för att va­ra på den säk­ra si­dan. Enklast är att ba­ra tina den i kyl­skåpet över da­gen el­ler att läg­ga den i rumstem­pe­ra­tur i 30-60 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.