Sy­rensaft

Vego - - VI KAN INTE SLUTA PRATA OM... -

Det går att för­vand­la doft till smak. När al­la sy­re­ner har blom­mat över, som­ma­ren är för­bi och hös­ten på in­gång kan du öpp­na en flas­ka saft och lå­ta dof­ten och sma­ken slå om­kull dig. Ju mör­ka­re blom­ma, desto mör­ka­re färg på saf­ten. Väl­jer du den lju­sas­te li­la blir den näs­tan trans­pa­rent. 30 li­la syrenkla­sar

1 li­ter vat­ten

1 kg strö­soc­ker

350 g färsk­pres­sad ci­tron­juice

(från ca 7 ci­tro­ner)

4 ci­tro­ner, ri­vet skal

1. Ploc­ka blom­mor­na från stjäl­kar­na. Det är vik­tigt att inga gre­nar el­ler blad kom­mer med, för då kan saf­ten ut­veck­la en bes­ka. Låt blom­mor­na lig­ga en stund på en tid­ning så att du blir av med even­tu­el­la små­kryp. Lägg se­dan blom­mor­na i en bun­ke.

2. Ko­ka upp vat­ten och soc­ker i en ka­strull. Ta ka­strul­len från vär­men och till­sätt ci­tron­juice och ri­vet skal.

3. Slå den var­ma la­gen över blom­mor­na och täck med plast­fo­lie el­ler sätt på ett lock. Låt dra i ky­len i 2–3 da­gar.

4. Si­la saf­ten och häll se­dan upp den på ste­ri­li­se­ra­de flas­kor. Ef­tersom saf­ten in­te är pas­tö­ri­se­rad har den gans­ka kort håll­bar­het – den hål­ler i 1–2 vec­kor i ky­len. Vill du för­länga håll­bar­he­ten går den bra att fry­sa in. Späd med vat­ten vid ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.