VEGO ÄR HÄR FÖR ATT STAN­NA

Vego - - CITY GROSS - TEXT: ANNA-MARIA STAWREBERG

Vi är fler och fler som in­ser po­äng­en med att äta växt­ba­se­rat och nu­me­ra är det li­ka själv­klart att det finns li­ka många ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv i kyl­dis­ken som kött, fisk och få­gel. ”Att stop­pa ett ve­ganskt el­ler ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv i kund­kor­gen ska gå av ba­ra far­ten, det ska egent­li­gen in­te krä­va nå­got ak­tivt be­slut”

Det ska va­ra en­kelt att gö­ra håll­ba­ra och häl­so­sam­ma val. Och oav­sett om du väl­jer att äta helt växt­ba­se­rat, är flex­i­ta­ri­an el­ler helt en­kelt ba­ra vill få in mer frukt och grönt på tall­ri­ken, ska du slip­pa le­ta ef­ter bra och go­da rå­va­ror.

Så re­so­ne­rar ka­te­go­ri­chef He­le­na Bo­man och hen­nes kol­le­gor på Ber­gen­dahls Food som äger Ci­ty Gross.

– Att stop­pa ett ve­ganskt el­ler ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv i kund­kor­gen ska gå av ba­ra far­ten, det ska egent­li­gen in­te krä­va nå­got ak­tivt be­slut, för­kla­rar He­le­na Bo­man.

För fak­tum är att fler och fler vill äta mer växt­ba­se­rat i stör­re ut­sträck­ning, och det som många kanske ba­ra trod­de var en trend ver­kar va­ra här för att stan­na. När kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Food & Fri­ends lan­se­ra­de sin se­nas­te års­rap­port vi­sa­de det sig att 31 pro­cent av svens­kar­na vill stäl­la om till en mer ve­ge­ta­risk kost. Sam­ti­digt vi­sar siff­ror från Jord­bruks­ver­ket att de som en­vist hål­ler kvar vid att äta kött­ba­se­rat äter mer kött än nå­gon­sin, vil­ket in­ne­bär att kött­kon­sum­tio­nen per in­vå­na­re har nått re­kord­ni­vån 87,7 ki­lo per per­son och år…

Men om vi bort­ser från de som har fast­nat i kött­lå­dan kan vi allt­så än­då kon­sta­te­ra att ef­ter­frå­gan när det kom­mer till go­da och pris­vär­da ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv i mat­bu­ti­ken ba­ra ökar.

NÄR BRANSCHORGANISATIONEN Svensk Dag­lig­va­ru­han­del släpp­te sin se­nas­te kvar­tals­rap­port vi­sa­de det sig att för­sälj­ning­en av frys­ta ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv har ökat med 20 pro­cent det se­nas­te året. För­sälj­ning­en av färs­ka ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv har ökat med he­la 52 pro­cent. Det är myc­ket. Och då gäl­ler det så klart att bu­ti­ker­na häng­er med.

– Det här är en ut­veck­ling som vi bör­ja­de se för fem-sex år se­dan. Det finns na­tur­ligt­vis fle­ra or­sa­ker till att fler och fler ef­ter­frå­gar växt­ba­se­rat: en etisk aspekt, men ock­så en häl­so­frå­ga och en mil­jö- och håll­bar­hets­a­spekt, för­kla­rar He­le­na Bo­man.

De kun­der som idag väl­jer växt­ba­se­rat nö­jer sig dock in­te med vad som helst. Det här är en krä­sen mål­grupp. De är of­ta in­tres­se­ra­de av mat och mat­lag­ning och va­na vid att äta ute, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. Det här stäl­ler na­tur­ligt­vis krav på sor­ti­men­tet.

– För oss på Ber­gen­dahls hand­lar det om att ta fram en lång­sik­tig och stra­te­gisk plan när det gäl­ler ut­bu­det. När vi väl­jer en rå­va­ra el­ler maträtt är det fle­ra fak­to­rer att ta hän­syn till: Vi väl­jer ef­ter ut­se­en­de, vi väl­jer ef­ter smak och vi väl­jer ef­ter kon­si­stens. Allt det­ta ska va­ra jäm­för­bart med ti­di­ga­re al­ter­na­tiv, som kanske in­ne­hål­lit kött, sä­ger He­le­na Bo­man.

ATT VA­RA VE­GAN idag hand­lar allt­så mer om lust och gläd­je än en mas­sa pek­pin­nar och för­bud. Det är vis­ser­li­gen ett ak­tivt val, men mat­gläd­jen är minst li­ka stor som hos köt­tä­ta­re.

– Vi vet att många av vå­ra kun­der som in­te har så stor er­fa­ren­het av att äta växt­ba­se­rat ock­så vill kun­na kän­na igen sig i det växt­ba­se­ra­de ut­bu­det. Där­för är till ex­em­pel färs, fi­lé­er, bur­ga­re och kor­var vik­ti­ga va­ror i vå­ra dis­kar, sä­ger He­le­na Bo­man.

För He­le­na Bo­man och hen­nes kol­le­gor är det vik­tigt att hänga med i ut­veck­ling­en. Sve­ri­ge är ge­ne­rellt sett bra vad gäl­ler ut­bu­det av växt­ba­se­ra­de al­ter­na­tiv, men det går själv­klart all­tid att bli bätt­re. Inom de när­mas­te må­na­der­na kom­mer där­för sor­ti­men­tet hos Ber­gen­dahls och Ci­ty Gross att öka re­jält.

– Vi har en ny pro­dukt som vi

tror myc­ket på. Det är ett so­ja­ba­se­rat fär­sal­ter­na­tiv från ett fö­re­tag som har fått väl­digt bra för­sälj­ning i Dan­mark. Vi ser ock­så att det svar­va­de grön­saks­ba­se­ra­de al­ter­na­ti­vet till spaghet­ti är po­pu­lärt, pasta gjord på röd­be­tor, mo­rot el­ler kål­rot. Un­der hös­ten får vi in nya kyl­da pro­duk­ter från Qu­orn, och så får vi in Pul­led Oats samt en rad and­ra pro­duk­ter från nya och be­fint­li­ga le­ve­ran­tö­rer. CAROLA GRAHN, PROJEKTLEDARE på Ber­gen­dahls Food, har ock­så sett hur ve­gotren­den har full­kom­ligt ex­plo­de­rat.

– Allt fler vill er­sät­ta åt­minsto­ne en el­ler ett par mål­ti­der i vec­kan med ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv, och just nu job­bar vi på att bred­da och gö­ra stör­re plats för växt­ba­se­rat i vå­ra kyl- och frys­dis­kar.

Ju fler som vill äta växt­ba­se­rat, desto stör­re blir ut­bu­det – nå­got som allt­så syns på det sor­ti­ment som är på in­gång. Ber­gen­dahls eget va­ru­mär­ke Ve­gott, en se­rie djup­frys­ta ve­ge­ta­ris­ka pro­duk­ter, samt va­ru­mär­ket Veg­me, ett färskt svenskt ve­go­al­ter­na­tiv som man hit­tar i kyl­dis­ken, är bå­da ex­em­pel på pro­duk­ter som har bred­dat ve­go­sor­ti­men­tet de se­nas­te åren.

För att un­der­lät­ta för kun­der­na job­bar Ci­ty Gross myc­ket med att syn­lig­gö­ra det ve­ge­ta­ris­ka sor­ti­men­tet. Vill man väl­ja mer växt­ba­se­ra­de pro­duk­ter ska man in­te be­hö­va le­ta ef­ter dem. De ska va­ra lät­till­gäng­li­ga för kun­der­na.

– Där­för tes­tar vi nu att i en av vå­ra bu­ti­ker bland an­nat sam­la de­lar av det kyl­da ve­ge­ta­ris­ka sor­ti­men­tet på frukt- och grön­saks­av­del­ning­en. Fal­ler det väl ut kom­mer vi tro­ligt­vis att rul­la ut det i fler bu­ti­ker, sä­ger Carola Grahn.

He­le­na Bo­man, ka­te­go­ri­chef Ber­gen­dahls

Här gjor­de tid­ning­en VEGO ett grönt sam­ar­be­te till­sam­mans med Veg­me och Ci­ty Gross.

Carola Grahn, projektledare Ber­gen­dahls

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.