Grill­gläd­je och ga­len­skap

Att gril­la är kul, lust­fyllt, gott och ett av­slapp­nat sätt att um­gås med vän­ner och fa­milj. För att gö­ra allt än­nu bätt­re be­hövs det bland an­nat någ­ra go­da kor­var, ro­sa fla­mingos och ling­on­läsk.

Vego - - I SAMARBETE MED RYDBERGS -

So­run­da ve­gan­sat­sar

So­run­da korv­fa­brik, årets korv­pro­fil 2016, sat­sar nu på två hel­ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv gjor­da på ärt­pro­te­in och mo­röt­ter. Sor­ter­na he­ter Cho­ri­zo och Gril­la­re och de finns på ICA, Coop och Hem­köp.

En bä­ga­re till, tack

De här bä­gar­na i stål är in­te ba­ra strå­lan­de att ser­ve­ra glass i, ut­an även mous­se, frukt­sal­lad, pan­nacot­ta el­ler an­nat som­rigt. Tå­li­ga och snyg­ga på sam­ma gång. Du hit­tar dem på La­ger­haus för 59 kr/st.

Sätt press på bur­gar­na

Gör små mi­ni­bur­ga­re med den här smi­di­ga bur­gar­pres­sen med non-stick­be­lägg­ning. Du kan gö­ra tre åt gång­en och det går på ett kick. Bur­gar­pres­sen hit­tar du på ba­ga­re­nochkoc­ken.se för 499 kr.

Mer gril­lat på hem­si­dan Kol­la in ve­go­ma­ga­si­net.se för fler smar­ri­ga grillre­cept! Där hit­tar du grill­spett, bur­ga­re, sallader, såser, des­ser­ter och drin­kar för he­la som­ma­ren.

Fa­bu­lös fla­min­go

Hur fi­na är in­te de här salt- och pep­par­ka­ren? Som gjor­da för att stå fram­me vid gril­len och spri­da le­en­den. De lär gö­ra folk gla­da var du än stäl­ler dem. Du hit­tar dem på bal­ders­ha­ge.se för 129 kr.

Dub­belt så många vill gril­la mind­re kött

ICA:s Grill­rap­port är en år­lig un­der­sök­ning av svens­kar­nas grill­va­nor och årets rap­port vi­sar att grön­sa­ker tar stör­re plats på gril­len, främst bland unga och kvin­nor. He­la 50 % gril­lar grön­sa­ker som hu­vud­rätt och 27 % vill gril­la mind­re kött (jäm­fört med 14 % år 2014).

An­norlun­da ana­nas

Al­la drin­kar blir go­da­re om de dricks ur en sko­jig ana­nas i plast. Per­fekt för cock­tails, jui­cer och smoot­hi­es. Du hit­tar den på lei­las­ge­ne­ral­sto­re.com för 179 kr.

Pop Art So­da Lingon Cream

Det lil­la mi­kro­bryg­ge­ri­et Be­er Stu­dio i Umeå har många spän­nan­de dryc­ker att tes­ta. Vi föll för Lingon Cream som har smak av hand­ploc­ka­de svens­ka lingon och är sö­tad med eko­lo­giskt rör­soc­ker. Finns bland an­nat på malt­mag­nus.se för 29 kr bur­ken.

Kni­var­na är gre­jen

Det blir bå­de enkla­re, ro­li­ga­re och säk­ra­re med rus­kigt bra kni­var i kö­ket. Victo­ri­nox nya kol­lek­tion Swiss Mo­dern är en se­rie kva­li­tets­kni­var med hand­tag i val­nöt. De finns att kö­pa hos ut­val­da åter­för­säl­ja­re från 969 kr och upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.