Ett rent hel­ve­te

Vego - - HEJ VEGO -

Härom­vec­kan ut­sågs Sal­tå Kvarn till Sve­ri­ges and­ra mest håll­ba­ra livs­me­delsva­ru­mär­ke av 30 000 kon­su­men­ter i Sustai­nab­le Brand In­dex. Det är vi jät­te­gla­da för! Men det be­ty­der ock­så att det fort­fa­ran­de finns någ­ra som mis­sat vårt hår­da ar­be­te kring håll­bar­het. Vi går näm­li­gen all­tid ett steg läng­re för att ska­pa helt eko­lo­gis­ka pro­duk­ter med hög na­tur­lig kva­li­tet – helt fritt från till­sat­ser.

Ta vårt eko­lo­gis­ka ve­te till ex­em­pel. Det är in­te ba­ra ett gott och smak­rikt helt ve­te, ut­an är ock­så od­lat av svens­ka bön­der med hän­syn till djur och na­tur på ett sätt som gyn­nar den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den. Ve­tet ger allt­så in­te ba­ra en god smak, ut­an bi­drar till en po­si­tiv ef­fekt på mil­jön. Det är, kort sagt, ett rent hel-ve­te.

Läs mer om vårt ar­be­te kring håll­bar­het på sal­ta­kvarn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.