ACADEMEDIA VI­SAR VÄGEN

Vego - - … MER GRÖN SKOLMAT -

NORDENS STÖRS­TA UTBILDNINGSFÖRETAG, AcadeMedia, job­bar ak­tivt för att in­fö­ra än­nu mer ve­ge­ta­riskt på menyn. AcadeMedia dri­ver allt från för­sko­lor till vux­en­ut­bild­ning­ar och skic­kar dag­li­gen ut 15 000 lun­cher i egen re­gi. Vi tog ett snack med de­ras mål­tids­ut­veck­la­re An­na Blomqvist om ar­be­tet.

– Det är för kli­ma­tet, vår häl­sa och dju­rens skull, för­kla­rar An­na. Hur kan vi lä­ra bar­nen att äta mer håll­bart, häl­so­främ­jan­de och mil­jö­an­pas­sat?

Am­bi­tio­nen är in­te ba­ra att ha två hel­ve­ge­ta­ris­ka da­gar i veckan, ut­an även att skä­ra ner på det rö­da köt­tet med 50 pro­cent. Det kom­mer man att gö­ra ge­nom att fo­ku­se­ra på mer växt­ba­se­rat samt att ut­bil­da och in­spi­re­ra si­na koc­kar. Kur­ser­na i ve­ge­ta­risk mat hålls av An­na Blomqvist och hen­nes kol­le­ga och mål­tids­an­sva­ri­ge Ri­kard Lund­berg, men man har även sam­ar­be­ten med le­ve­ran­tö­rer och in­spi­ra­tö­rer som Gustav Jo­hans­son som lig­ger bakom blog­gen Jäv­ligt Gott.

– Of­ta är er­sätt­nings­pro­duk­ter gans­ka dyrt, men här lär vi koc­kar­na att la­ga från grun­den. Vi la­gar mat till­sam­mans och pra­tar se­dan om nä­rings­in­ne­hål­let och kost­nads­per­spek­ti­vet.

Att ma­ten blir bil­li­ga­re när man la­gar den från grun­den gör att man kan läg­ga ex­tra peng­ar på bra, eko­lo­gis­ka rå­va­ror. Allt för en mer kli­mats­mart kost­håll­ning som gyn­nar oss al­la ur bå­de ett häl­so- och mil­jö­per­spek­tiv.

Vi an­tar att ni får hö­ra tjaf­set om pro­te­in gans­ka of­ta?

– Vi har ju en över­kon­sum­tion av pro­te­in. Ba­ra en van­lig skoll­unch står för 110 pro­cent av da­gens pro­te­in­be­hov när den egent­li­gen ska stå för en tred­je­del. Var­för ska vi äta så här? Bak­åt i ti­den an­vän­des kött mer som en kryd­da el­ler ett till­be­hör, men nu kon­su­me­rar vi i över­flöd och det vill vi kom­ma bort från. Vi mås­te äta håll­bart för fram­ti­den.

Vad har ni fått för re­ak­tio­ner på ma­ten?

– Väl­digt va­ri­e­ran­de. Yng­re barn är mer form­ba­ra och det är ock­så här vi kan gö­ra stor skill­nad i vad de upp­fat­tar som häl­so­sam kost när de väx­er upp och blir kon­su­men­ter. Gym­na­si­e­e­le­ver är li­te svå­ra­re då pro­te­in­hy­pen och gym­kul­tu­ren in­te ba­ra fång­as upp av vux­na. Vi be­hö­ver på­vi­sa att det finns and­ra livsmedel än kött som in­ne­hål­ler full­vär­digt pro­te­in men som in­te be­las­tar vår mil­jö och häl­sa ne­ga­tivt.

Har du nå­got pep­pan­de att sä­ga till and­ra sko­lor?

–Vi har in­spi­re­rats myc­ket av Sö­der­täl­je kom­mun som lig­ger i fram­kant och vi har även ta­git hjälp och in­spi­ra­tion av Mat­Lust samt EkoMa­tCent­rum.

Vi tror att sko­lan är en plats där vi bå­de inspireras och lär oss hur man ge­nom sitt val av kost på­ver­kar häl­san och pla­ne­tens framtid. Vi al­la är be­ro­en­de av de val vi gör. Ma­ten i sko­lan är och bör va­ra en god mått­stock för hur vi be­hö­ver äta för att mi­ni­me­ra vårt eko­lo­gis­ka fotav­tryck. Vi har ba­ra en jord!

An­na Blomqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.