JÄV­LIGT GOD SKOLMAT

Vego - - … MER GRÖN SKOLMAT -

ÄVEN INFLUENCERN GUSTAV Jo­hans­son, som lig­ger bakom blog­gen Jäv­ligt Gott, vill in­spi­re­ra lan­dets sko­lor till mer ve­ge­ta­riskt. För­u­tom att job­ba med AcadeMedia har han även eg­na ut­bild­ning­ar på gång.

– Det hand­lar om att tän­ka på vego som en möj­lig­het att hö­ja kva­li­te­ten. Jag tyc­ker inte att det är en kons­tig tan­ke att skol­ma­ten ska speg­la Livs­me­dels­ver­kets re­kom­men­da­tio­ner, som ba­ra dem skul­le in­ne­bä­ra en hal­ve­ring av mäng­den kött i sko­lan. Sen är köt­tet en stor kli­mat­bov och det kom­mer vi inte un­dan, oav­sett om det är svenskt el­ler inte.

Ut­bild­ning­ar­na hand­lar myc­ket om att tryc­ka på sam­hälls­vins­ter­na, fokusera på att nå kli­mat­må­len och ge koc­kar­na kun­skap om nya rå­va­ror och tek­ni­ker.

– Vi kan kom­ma väl­digt långt med äg­ger­sätt­ning, nya rå­va­ror, mål­tids­lä­ra och hur man kan tän­ka kring hel­he­ten. Sen hand­lar det om att få kost­che­fer och köks­che­fer att pla­ne­ra en ve­ge­ta­risk skolmat som är så god att bar­nen äls­kar den och att den fak­tiskt ham­nar i ma­gen på ele­ver­na.

Må­let är nu att hit­ta ett sätt att gö­ra ut­bild­ning­ar­na mer till­gäng­li­ga så att de kan ges mer fre­kvent. Det finns tan­kar på in­ter­net­kur­ser och stu­die­cirk­lar för att in­spi­re­ra. Följ Gustavs ar­be­te på Instagram (@jav­ligt­gott) samt på jav­ligt­gott.se.

Gustav Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.