Som­ma­ren som fick oss att fun­de­ra

Vego - - NEWS - Mat­ti­as Kristiansson, Chefre­dak­tör VEGO

Jag tän­ker in­te för­sö­ka ploc­ka någ­ra bil­li­ga ve­go­po­äng på att pra­ta allt­för myc­ket om den bru­talt var­ma som­ma­ren som in­te ba­ra gav oss ljum­met bad­vat­ten som an­da­des Me­del­ha­vet, ut­an även för­öd­el­se för bå­de djur och na­tur. Men visst har den fått oss att tän­ka till?

Jag minns för nå­got år se­dan när jag skrev en krö­ni­ka om att vi mås­te änd­ra vå­ra mat­va­nor för kli­ma­tets skull. Att det kanske lå­ter här­ligt att kun­na od­la man­go och pa­paya i träd­går­den, men att det har sitt pris. Pri­set fick vi en li­ten hint av re­dan i år. Och visst är det myc­ket som på­ver­kar kli­ma­tet, in­te ba­ra ma­ten. Men mat är nå­got vi stop­par i oss var­je dag och jag ser det som en så­dan här­lig lyx att kun­na äta rus­kigt god mat som jag vet in­te ba­ra är bra för min egen kropp och för dju­ren, ut­an även för kli­ma­tet. Vill du bli in­spi­re­rad till max så läs in­ter­vjun med Gun­hild Stor­da­len på si­da 23 där hon pra­tar om just hur vi mås­te äta för att räd­da vårt vack­ra jord­klot. Nog sagt om det!

Hös­ten är här! Ah, det gick så snabbt men jag är re­do! Hös­ten är den tid på året då jag får mest tid (och kanske även mest lust) att till­bringa li­te ex­tra tid i kö­ket. Jag har för­sökt speg­la det i det här num­ret med allt från en­kel mat på en plåt till nör­dig­het som bak­ning med bö­nor och spän­nan­de mat från fe­no­me­net Gaz Oak­ley.

Jag tyc­ker även att hös­ten är en per­fekt tid för att få in nya, go­da vanor. Jag får of­ta mejl från per­so­ner som tyc­ker att det är kne­pigt att få in grön mat i var­da­gen, att de in­te vet vad de ska la­ga när de kom­mer hem stres­sa­de och att det lätt blir fär­dig­mat till lunch. Och jag för­står. Trots att jag job­bar med mat så är min hjär­na ibland helt drä­ne­rad på in­spi­ra­tion och vis­sa da­gar är jag trött till för­ban­nel­se. Så… för­be­red! Det finns ing­et bätt­re än att gö­ra stör­re sat­ser av gry­tor och gra­täng­er (si­da 86) och se­dan fry­sa in i mat­lå­dor el­ler plast­på­sar. När du se­dan ram­lar in ef­ter jobbet el­ler plug­get så vet du att du har mat klar så att du slip­per im­pro­vi­se­ra med bröd­skal­kar och in­lag­da salt­gur­kor, el­ler vad du nu rå­kar hit­ta i skå­pen. Det var allt för mig, hop­pas att du gil­lar vårt här­li­ga höst­num­mer!

”Hös­ten är den tid på året då jag får mest tid att till­bringa li­te ex­tra tid i kö­ket”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.