Re­segui­de: Pa­ris!

Vego - - INNEHÅLL - TEXT: MATTIAS KRISTI­ANS­SON

Frank­ri­ke har ing­et su­per­b­ra ryk­te som ve­go­land, men i Pa­ris py­ser och bubb­lar det. Ba­ra de se­nas­te åren har det dykt upp en rad un­der­ba­ra ve­gans­ka och ve­ge­ta­ris­ka stäl­len. Ja, så for­mi­dab­la att vi fak­tiskt vill på­stå att Pa­ris nu­me­ra täv­lar om ti­teln Eu­ro­pas bäs­ta vegostad.

DET MÅ FORT­FA­RAN­DE va­ra li­te kne­pigt att gå in på vil­ken re­stau­rang som helst och hop­pas på nå­got ve­ganskt på menyn, men som kom­pen­sa­tion finns det nu en väl­digt stor bredd på re­stau­rang­er och café­er. Ja, ve­gotren­den har verk­li­gen sla­git till här och många stäl­len är så hip­pa att man får köa ut­an­för. Vi pra­tar snabb­mat, hus­mans­kost, fin­mat och ex­tra­or­di­nä­ra bak­verk. Allt det där som man ald­rig trod­de att man skul­le få nju­ta av i Frank­ri­ke igen, stolt­se­rar Pa­ris nu med. För att inte ta­la om al­la cho­klad­stäl­len, men det får bli en an­nan gui­de!

VE­GAN Fin­mid­dag på Gent­le Gour­met

Det här är ut­an tve­kan en av de bäs­ta re­stau­rang­er vi har be­sökt. Från läget in­till

Se­i­ne till de fif­fi­ga för­rät­ter­na, im­po­ne­ran­de varm­rät­ter­na och stor­slag­na des­ser­ter­na. Det här stäl­let kos­tar li­te mer, men du får en mid­dag att min­nas för li­vet.

24 Bou­le­vard de la Bastil­le www.gent­le­gour­met.fr

Ve­gans­ka cro­is­san­ter på Cloud Ca­kes VE­GAN

Lyxa till det med en fi­ka på det här my­si­ga café­et. Ja, de har ve­gans­ka cro­is­san­ter, fluf­fi­ga pann­ka­kor och fyl­lig varm cho­klad. Plus en här­lig brunch på hel­ger­na och an­nat gott. Cloud Ca­kes

6 Rue Man­dar www.cloudca­kes.fr

VE­GAN Klas­si­kern Le Po­ta­ger de Ma­ra­is

Pa­ris älds­ta ve­go­stäl­le. Här ser­ve­ras klas­sisk fransk hus­mans­kost, fast hel­grönt.. Det är ru­stikt, väl­la­gat och allt man vill att en fransk bist­ro ska va­ra.

Le Po­ta­ger de Ma­ra­is

24 Rue Ram­bu­teau www.le­po­ta­ger­du­ma­ra­is.fr

VE­GAN Frans­ka bak­verk på VG Pâ­tis­se­rie

Är du ute ef­ter ba­kel­ser är det hit du ska gå. Ett äk­ta franskt pâ­tis­se­rie där allt är ve­ganskt. Från fra­si­ga cro­is­san­ter och de­li­ka­ta maca­rons till drömskt vack­ra bak­verk. Ett ab­so­lut mås­te!

123 Bou­le­vard Vol­tai­re www.vg­pa­tis­se­rie.fr

VE­GAN Häl­so­samt på Wild & the Moon

Ett väl­digt po­pu­lärt stäl­le med cool in­red­ning och stort häl­so­fo­kus. Drick jui­cer och nöt­mjölk och smas­ka på sö­ta bak­verk, sal­la­der, mac­kor och sop­por. Som sagt är det väl­digt po­pu­lärt, så räk­na med kö. El­ler ta med dig ma­ten och sätt dig i en när­lig­gan­de park.

55 Rue Char­lot www.wildand­t­he­moon.com

LAKTOOVO Bäs­ta fala­feln på L’As du Falla­fel

Det här är ut­an tve­kan det mest po­pu­lä­ra fala­fel­stäl­let. Och det är lätt att för­stå, för visst är den rus­kigt god. Kön bru­kar ring­la sig lång längs Rue des Ro­si­ers och det är ba­ra att snällt stäl­la sig och vän­ta. Fra­sig fala­fel med ro­li­ga till­be­hör.

L’As du Falla­fel 34 Rue des Ro­si­ers

VE­GAN

Hank Bur­ger & Hank Piz­za

Det här är två oli­ka stäl­len, men sam­ma ked­ja. Lik­nan­de kon­cept, men det ena ser­ve­rar ham­bur­ga­re och det and­ra piz­za. Man be­stäl­ler me­ny­er och får an­ting­en bur­ga­re med till­be­hör el­ler piz­za. Lägg till li­te ex­tra och du kan av­slu­ta med en brow­nie el­ler choco­la­te chip coo­kie. Per­fekt snabb­lunch.

www.hank­re­stau­rant.com

LAKTO-OVO

East­si­de Bur­ger

Det här bur­gar­stäl­let är mång­as ve­gofa­vo­rit och det är lätt att för­stå var­för. Bur­gar­na är grym­ma, men missa inte de ma­ka­lö­sa lökring­ar­na och sö­ta man­del­pa­jer­na. El­ler var­för inte en helt ve­gansk quiche­paj? East­si­de Bur­ger

60 Bou­le­vard Vol­tai­re www.east­si­de­bur­gers.fr

VE­GAN

Ke­bab och bak­verk på Laélo

Det här lil­la café­et har verk­li­gen sam­lat allt vi äls­kar: snabb­mat och sö­ta ba­kel­ser. Vi vet inte vad vi ska re­kom­men­de­ra mest, så för­sla­get är att bör­ja med en ke­babrul­le och av­slu­ta med en li­ten bärtart el­ler cho­klad­ba­kel­se.

63 Rue du Fau­bourg Po­is­son­niè­re

VE­GAN

Raw på 42 De­grés

En helt raw re­stau­rang där bå­de mat och bak­verk ser ut som konst­verk. Tes­ta en lyx­ig mid­dag här och du kom­mer att tril­la av sto­len. All­tid i sä­song och all­tid de bäs­ta rå­va­ror­na.

109 Rue du Fau­bourg Po­is­son­niè­re www.42de­gres.com

FOTO: CARRIE SOLO­MON

Bak­verk på Cloud Ca­kes.

Fros­sa i piz­za på Hank Piz­za.

Sal­lad och jui­cer på Wild & the Moon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.