HOLLANDAISETOAST

Vego - - VEGANSK SNABBMAT -

4 por­tio­ner

Frun­chi­ga­re än så här blir det in­te. Stekt bröd med en fett­dry­pan­de hol­lan­dai­se och smar­ri­ga grön­sa­ker – och så li­te rökig och kris­pig au­ber­gi­ne för det där lil­la ex­tra. Den här hål­ler dig mätt fram till se­na kväl­len. Svå­rig­hets­gra­den på den här rät­ten lig­ger på den öv­re hal­van ef­tersom det kan va­ra li­te kne­pigt att gö­ra hol­lan­dai­sen. Emul­sions­så­ser spric­ker näm­li­gen rätt lätt. Men det är värt ett för­sök, för jag kan in­te tän­ka mig nå­gon bätt­re ba­kis­mat än den här an­rätt­ning­en.

Hol­lan­dai­se

1 dl kikärts­spad 12 kok­ta kikär­ter 1 tsk ri­ven färsk gurk­me­ja el­ler

1 tsk ma­len

1 msk nä­ringsjäst

2 tsk svart salt (ka­la na­mak) 1 ci­tron, ri­vet skal (en­dast det gu­la)

och saf­ten

1 msk vitt vin

4 dl raps­ol­ja

To­ast

1 knip­pe grön spar­ris (ca 20 st) 12 cock­tail­kvist­to­ma­ter 4 ski­vor le­vain­bröd

8 tun­na ski­vor au­ber­gi­ne

1 krm liquid smo­ke

1 msk lönn­si­rap oliv­ol­ja att ste­ka i salt, vit­pep­par

Hol­lan­dai­se

1. Den lät­tas­te och snab­bas­te me­to­den är att an­vän­da en mix­erstav och en smal, hög be­hål­la­re. För att lyc­kas är det ock­så vik­tigt att föl­ja in­struk­tio­ner­na och ord­ning­en som in­gre­di­en­ser­na läggs i. Bör­ja med att läg­ga kikärts­spad och kikär­ter i bot­ten på be­hål­la­ren, se­dan gurk­me­ja, nä­ringsjäst, svart salt, ci­tron­skal, ci­tronsaft och vin. Top­pa för­sik­tigt med ol­jan så att den läg­ger sig ovan­på al­la in­gre­di­en­ser.

2. Stick för­sik­tigt ner mix­ersta­ven så att kniv­bla­det ham­nar i bot­ten. Star­ta mix­ern och dra den nu sak­ta upp­åt (räk­na lång­samt till 15 och se till att du in­te har nått top­pen av be­hål­la­ren in­nan dess) tills allt har mix­ats till en slät, gul sås.

To­ast

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Lägg au­ber­gi­ne­ski­vor­na på en ugns­plåt med bå­de bak­plåts­pap­per och oliv­ol­ja så att de in­te fast­nar.

2. Blan­da liquid smo­ke och lönn­si­rap och pens­la ett jämnt la­ger på au­ber­gi­nen. Sal­ta och pepp­ra. Lägg to­ma­ter­na på sam­ma plåt. Sal­ta och pepp­ra även dem.

3. Sätt in plå­ten i öv­re de­len av ug­nen och gräd­da tills au­ber­gi­nen har bli­vit kris­pig. Det tar ca 10 mi­nu­ter. Vänd då på au­ber­gi­ne­ski­vor­na och gräd­da and­ra si­dan på sam­ma sätt.

4. Ko­ka upp en ka­strull med vat­ten. Gril­la el­ler ros­ta bröd­ski­vor­na. Släng ner spar­ri­sar­na i det ko­kan­de vatt­net 1-2 mi­nu­ter.

5. Ploc­ka upp spar­ri­sar­na och tor­ka av dem i en ren hand­duk. Lägg dem på to­as­ten och top­pa med hol­lan­dai­se, au­ber­gi­ne och to­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.