– Det na­tur­li­ga va­let i en ve­go­di­et! – Mät­tar länge och är låg­ka­lo­ri­mat!

Vego - - VEGO RESER / PARIS -

Po­ta­tis – ett kom­plett su­per­livs­me­del: in­ne­hål­ler allt krop­pen be­hö­ver så när som på fett och fett­lös­li­ga vi­ta­mi­ner. En por­tion ger dig en­dast 6 – 7% av ener­gi­be­ho­vet men he­la ca 30% av dags­be­ho­vet av vi­ta­min C, B6 samt mi­ne­ra­len Ka­li­um. Rikt på an­tiox­i­dan­ter samt på det för kvin­nor vik­ti­ga vi­ta­mi­net Fo­lat. Glu­ten­fritt och går att va­ri­e­ra i det oänd­li­ga.

BONUSTIPS

LAKTO-OVO

Café Pin­son

Kom hit på hel­gen och avnjut de­ras un­der­ba­ra brunch!

6 Rue du Fo­rez www.ca­fe­pin­son.fr

VEGAN

Vegan Fo­lie’s

Ve­ganskt kon­di­to­ri med chee­seca­kes, cupca­kes, brow­ni­es, bär­pa­jer och an­nat gott.

53 Rue Mouf­fe­tard www.ve­gan­fo­li­es.fr

VEGAN

Lo­ving Hut

En ve­gansk ked­ja som finns li­te över­allt i värl­den. Ett sä­kert kort när du är hung­rig och vill kä­ka nå­got med asi­a­tisk touch.

92 Bou­le­vard Beau­mar­chais www.lo­ving­hut.fr

VEGAN

Vi­et­nam in Pa­ris

Mång­as fa­vo­rit i Pa­ris med smar­rig, ve­gansk vi­et­na­me­sisk mat.

48 Rue de Cléry

VEGAN

Bras­se­rie 2eme Art

Fros­sa i piz­za, bur­ga­re, våfflor m.m. De har en här­lig ute­ser­ve­ring ock­så.

49 Rue Mont­mar­t­re

MÅSTEN FÖR MATNÖRDEN

G. De­tou

En li­ten men max­ad de­li­ka­tess­bu­tik som har allt möj­ligt. Vi mis­sar ald­rig de­ras ga­let grö­na pi­sta­genöt­ter, mar­me­la­der, fe­ta va­nilj­stäng­er och tor­ka­de frukt.

58 rue Ti­que­ton­ne www.gde­tou.com

Poilâ­ne

Det klas­sis­ka ba­ge­ri­et med det klas­sis­ka sig­na­tur­brö­det – ”pain Poilâ­ne”. Det går jät­te­bra att ba­ra kö­pa någ­ra ski­vor, så tes­ta!

8 rue du Cher­che-Mi­di 49 bou­le­vard de Gre­nel­le 38 rue De­bel­ley­me www.poi­la­ne.com

E.De­hil­le­rin

Ett ab­so­lut mås­te för bak- och mat­nör­dar. Det här är köks­red­skaps­bu­ti­ken som har äls­kats av al­la i al­la ti­der. E.De­hil­le­rin har stått på sam­ma plats se­dan

1820 och in­te myc­ket ser ut att ha för­änd­rats. En mörk la­ger­lo­kal med tu­sen­tals pry­lar att fing­ra på.

18-20 rue Co­quil­liè­re www.e-de­hil­le­rin.fr

Mo­ra

Det här är en an­nan klas­si­ker (grun­da­des 1814), men som nu ser mo­dern och fräsch ut. Fullt av al­la möj­li­ga köks- och bak­pry­lar.

13 rue Mont­mar­t­re www.mo­ra.fr

SMAK-märkt po­ta­tis ga­ran­te­rar kva­li­tets­po­ta­tis

Pa­ris bäs­ta fala­feln på L’As Du Falla­fel.

Bur­gar­lyc­ka på East­si­de burger.

Brunch på Pin­son.

Vegan Fo­lie´s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.