Ve­gansk idyll Open New Do­ors Bahn­hof

Ut­an­för Mjöl­by i den lil­la byn Sya har Erika och Jo­nas Frost öpp­nat en ve­gansk re­stau­rang i ett vac­kert gam­malt sta­tions­hus. Hit kom­mer gäs­ter från he­la lan­det för att nju­ta av lo­ka­la rå­va­ror, sma­ker från he­la värl­den och bak­verk att dö för.

Vego - - INNEHÅLL - TEXT OCH FOTO: MATTIAS KRISTI­ANS­SON RE­CEPT: ERIKA FROST

VI VET INTE rik­tigt vad vi ska vän­ta oss när vi rul­lar av E4:an vid Mjöl­by, men en ny re­stau­rang som Erika Frost är in­blan­dad i kan inte bli an­nat än fan­tas­tisk. Vi blev kä­ra re­dan när hon öpp­na­de sitt förs­ta stäl­le i To­ke­bo ut­an­för Bott­na­ryd (nu stängt) och re­stau­rang­en på Tys­ka bron i Gö­te­borg är ett mås­te var­je gång vi har vägar­na för­bi. Men vi fick hö­ra att det här skul­le bli nå­got an­norlun­da. Och ja, vi kan ba­ra hål­la med. Väl fram­me i Sya, med si­na 300 in­vå­na­re, får vi ge­nast syn på det lil­la te­gel­rö­da sta­tions­hu­set som nu allt­så har bli­vit re­stau­rang. Erika och Jo­nas hål­ler på att baka bröd och för­be­re­da allt in­för dagens lunch.

Vi ser oss om­kring och förs­ta frå­gan är: Var­för här?

– Vi var egent­li­gen och tit­ta­de på ett hus med till­hö­ran­de café i Katri­ne­holm, men sen såg vi det här på vägen till­ba­ka och blev för­äls­ka­de. Det var så klock­rent, för­kla­rar Erika. Hu­set, som har kvar myc­ket av ori­gi­nal­in­red­ning­en, har även en lä­gen­het på över­vå­ning­en där Erika och Jo­nas nu bor per­ma­nent. Det var mat­in­tres­set som för­de ihop dem och som se­dan fick dem att vil­ja star­ta nå­got ihop. Open New Do­ors Bahn­hof är li­te av en kre­a­tiv fristad där de får gö­ra pre­cis som de vill.

– Vi sat­sar på lo­ka­la rå­va­ror som blan­das med sma­ker från he­la värl­den, sä­ger Jo­nas.

DE HA­DE EN lik­nan­de vi­sion när de gick in i det här pro­jek­tet, men den för­änd­ra­des nå­got när de in­såg hur många bön­der som fanns i när­he­ten.

– Vi fick kon­takt med eko­bön­der re­dan ef­ter nå­gon vec­ka. Her­me­lins grön­sa­ker lig­ger ba­ra 1–2 mil bort och är helt fan­tas­tis­ka, så myc­ket på menyn ut­går från vad de har att er­bju­da. Vi har en rätt var­je vec­ka som helt be­står av de­ras grön­sa­ker.

Ja, för hur gör ni när ni sät­ter ihop menyn?

– Vis­sa gång­er är det en smak man vill få med. And­ra gång­er kan de ringa och sä­ga att de har jät­te­myc­ket fänkåls­dill och då hit­tar vi på nå­got med det. Det är då hjär­nan går i gång på rik­tigt och det är rik­tigt kul, be­rät­tar Erika.

DET ÄR FORT­FA­RAN­DE stort fo­kus på raw mat och bak­verk, så­dant som Erika har bli­vit känd för med si­na re­stau­rang­er och sin kok­bok. Jo­nas be­rät­tar att han är li­te slaf­si­ga­re i sin mat­lag­ning, även om han ock­så loc­kas av fi­ne di­ning. Och där nå­gon­stans möt­tes de på mit­ten, vil­ket gör att det kan dy­ka upp bå­de to­fu, so­ja­färs och an­nat gott på menyn. För att inte ta­la om de pla­ne­ra­de piz­za­kväl­lar­na.

Hur är det att dri­va en re­stau­rang?

– Vi job­bar minst 70-80 tim­mar i vec­kan, skrat­tar Jo­nas. Väl­digt myc­ket jobb och stress, men det är kul! Att job­ba ihop så in­ten­sivt är en ut­ma­ning, spe­ci­ellt när man just har kört ett 12- el­ler 16-tim­mars­pass. Men det är ba­ra att hål­la hu­mö­ret up­pe.

Vad är det för gäs­ter som kom­mer hit?

– Al­la möj­li­ga! Från små barn till pen­sio­nä­rer. Många äld­re und­rar vad det är för kons­tigt vi syss­lar med, med an­norlun­da bak­verk och rå mat, sä­ger Erika. Men de går all­tid här­i­från gla­da och nöj­da. El­ler of­tast i al­la fall, det är svårt att gö­ra al­la nöj­da. Det är inte hel­ler det vi är ute ef­ter. Vi vill gö­ra vår grej och vi vill gö­ra den så bra som det ba­ra går.

En för­kla­ring till fram­gång­en, för­u­tom att det är rus­kigt god mat som ser­ve­ras, är att de sat­sar myc­ket på rät­ter och sma­ker som folk kän­ner igen. När vi är på be­sök får vi sät­ta tän­der­na i en raw Ca­cio e pe­pe gjord på kelp­nud­lar och en krä­mig cashew­sås, top­pad med fyll­da zuc­chi­nib­lom­mor. En helt ma­gisk rätt som dess­utom är vac­ker som ett konst­verk. Vi mum­sar även i oss en asi­a­tisk nu­delsal­lad med egen­gjord tem­peh och av­slu­tar med en rad av de­ras all­tid li­ka un­der­ba­ra bak­verk. Har du vägar­na för­bi Mjöl­by så sväng av E4:an och ät dig glad på Open New Do­ors Bahn­hof. Du kom­mer inte att bli be­svi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.