Ve­go­sko­lan: Baka med bö­nor

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT: LI­NA WALLENTINSON FOTO: LENNART WEIBULL PORTRÄTTFOTO: PE­TER KNUTSON

Vi blev kä­ra i Li­na Wallentinson re­dan när hon släpp­te sin bok ”Grod­dar, skott & mikrogrönt” och vi är full­kom­ligt för­äls­ka­de ef­ter att ha ba­kat oss ige­nom hen­nes nya bok ”Baka med bö­nor”. Lär dig trol­la ner bö­nor och lin­ser i bröd, knäc­ke, fral­lor, små­ka­kor och bak­verk. Var­i­från kom­mer ditt in­tres­se för bö­nor och lin­ser i al­la dess for­mer?

– In­tres­set tog fart på all­var när jag skrev min förs­ta bok om grod­dar och skott för någ­ra år se­dan. Jag fa­sci­ne­ra­des av det slum­ran­de li­vet som finns i var­je li­tet tor­kat frö, som ba­ra vän­tar på att vak­na och bör­ja växa. Smart nog häng­er of­ta mil­jö och häl­sa ihop – det som är bra för mil­jön är ock­så bra för krop­pen. Så ser jag på baljväxter, de är nyt­ti­ga, vack­ra, bil­li­ga och går att an­vän­da på så otro­ligt många sätt.

Hur kom du in på att baka med baljväxter?

– Det bör­ja­de egent­li­gen med att jag vil­le lu­ra i bar­nen mer grönt, fram­för allt yngs­ta so­nen. Ol­le, som då var fem år, äls­ka­de mac­kor men var skep­tisk till grön­sa­ker i all­män­het och baljväxter i syn­ner­het. Så i stäl­let för att la­ga mat med kikär­ter­na mix­a­de jag ner dem i de­gen och ba­ka­de fral­lor. En ovän­tad suc­cé! Jag blev snabbt li­te be­satt och gick he­la ti­den och fun­de­ra­de ut allt möj­ligt som kun­de ba­kas med bö­nor och lin­ser. Knäc­ke­bröd, pajskal, pann­ka­kor, piz­za­deg… Det sväng­de ty­värr li­te där i själ­va lu­ran­det, för till slut kun­de jag inte baka nå­got där hem­ma ut­an att bar­nen oro­ligt frå­ga­de om det var bö­nor i. Och det var det ju all­tid…

Vad är det bäs­ta med att baka med baljväxter?

– Om bö­nor i bröd ha­de haft ett ord­språk så ha­de det va­rit Wal­len­ber­gar­nas ”att ver­ka ut­an att sy­nas”. För det är så bö­nor­na job­bar – de syns inte och de var­ken dof­tar el­ler sma­kar. Men de ger en hel mas­sa häl­so­för­de­lar och inte minst ett saf­ti­ga­re bröd. I ka­kor och bak­verk kan balj­väx­ter­na er­sät­ta and­ra ingre­di­en­ser som ägg, mjöl och smör, li­te be­ro­en­de på vad och hur man ba­kar.

Be­rät­ta gär­na li­te om häl­so­för­de­lar­na!

– De fles­ta vet att baljväxter in­ne­hål­ler gott om mi­ne­ra­ler och protein. Det smar­ta med att blan­da in bö­nor i bak­ning är att pro­te­i­ner­na i spann­mål och i baljväxter kom­plet­te­rar varand­ra. Till­sam­mans får de ett stör­re vär­de för krop­pen än om de äts var för sig. Att smy­ga in bö­nor i brö­det gör ock­så att blod­soc­ker­vär­det blir jäm­na­re. Det be­ror på att bö­nor­na in­ne­hål­ler kol­hyd­ra­ter och fib­rer som krop­pen inte kan bry­ta ner så snabbt. I stäl­let når de än­da ner till tjock­tar­men där de blir nä­ring åt tar­mens skyd­dan­de bak­te­ri­er.

Ska man tän­ka på nå­got spe­ci­ellt när man ba­kar med baljväxter?

– Det all­ra vik­ti­gas­te när det gäl­ler bön­ba­kat är fak­tiskt att inte av­slö­ja den hem­li­ga in­gre­di­en­sen! Inte för­rän bar­nen, gäs­ter­na el­ler vem det nu än är har sma­kat. Ing­en kom­mer att kun­na av­slö­ja in­ne­hål­let. Låt dem hell­re bli glatt över­ras­ka­de om de nu rå­kar va­ra li­te böns­kep­tiskt lag­da från bör­jan. I öv­rigt är det en­kelt att baka med baljväxter. Det en­da är kanske om man blir li­te väl iv­rig och för­sö­ker maxa bröd och bak­verk med för myc­ket bö­nor. Då blir det mer de­gigt än bra.

Har du någ­ra fa­vo­ri­ter i boken?

– Knäc­ke­brö­den på lin­ser kän­ner jag li­te ex­tra för, spe­ci­ellt ett med rö­da lin­ser smak­satt med chi­li och spis­kum­min. Och val­nöts­brö­det med grö­na lin­ser som får jä­sa länge, så att man kän­ner sig så där li­te proffsbagar­mäs­sig. Se­dan vill jag ju inte skry­ta, men att den su­persaf­ti­ga saff­ranska­kan mest in­ne­hål­ler vi­ta bö­nor och ri­ven po­ta­tis, det kan fa­sen ing­en gis­sa! Den går att säl­ja in som vil­ken bätt­re ma­za­rinka­ka som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.