Lägg be­slag på jul­bor­det!

Vego - - INNEHÅLL - Mat­ti­as Kristi­ans­son,

Iår gör vi det! Vi läg­ger be­slag på al­la lan­dets jul­bord och gör dem grö­na­re än nå­gon­sin! Så fort jag pra­tar el­ler skri­ver om ve­ge­ta­risk och ve­gansk mat så är det all­tid nå­gon köt­tä­ta­re som bör­jar hål­la li­te ex­tra kramp­ak­tigt i sin tall­rik, som om jag skul­le sli­ta entrecô­ten ifrån ho­nom och släp­pa ut den i en ha­ge och hop­pas på det bäs­ta. El­ler så blir folk lätt ag­gres­si­va och sä­ger bok­stav­ligt ta­lat: Rör in­te mitt kött! Där­för kitt­las jag nå­got otro­ligt av tan­ken på att vi al­li­ho­pa skul­le sköv­la bort al­la ani­ma­li­er från jul­bor­det och du­ka upp ett dig­nan­de ve­go­bord i stäl­let.

Fak­tum är att det var pre­cis vad som drab­ba­de min fa­milj för­ra året. Well, in­te så dra­ma­tiskt kanske, men det var in­te ba­ra förs­ta gång­en som vå­ra för­äld­rar fi­ra­de jul ihop... det blev även förs­ta jul­bor­det som var helt växt­ba­se­rat. Men du ser, det fi­na med ett jul­bord är att al­la gil­lar att upp­le­va det. Bå­de att suk­ta över rät­ter­na, äta och pra­ta om det. Det är ett yp­per­ligt till­fäl­le att i van­li­ga fall smy­ga in li­te nya grö­na rät­ter, el­ler som här, att full­kom­ligt be­lam­ra det med allt från ve­go­bol­lar, pick­la­de grön­sa­ker och grönkålspaj till hav­re­pastej, röd­bets­bol­lar och an­nat smar­rigt. För allt fanns ju där. Fär­ger­na, for­mer­na, rät­ter­na och sma­ker­na. Allt som al­la för­knip­par med ju­len, i en ve­go­fi­e­rad tapp­ning. Och al­la äls­ka­de det. Det blev var­ken upp­lopp, ar­ga mi­ner el­ler gnäll över det som gått för­lo­rat. I stäl­let trev­li­ga sam­tal om all ny mat som dykt upp.

Jag tyc­ker att vi al­la ska för­sö­ka in­spi­re­ra vå­ra vän­ner, fa­milj och släk­ting­ar till att äta mer grönt. Gör det på ett kär­leks­fullt sätt, det vill sä­ga ge­nom att bju­da på mat. Du be­hö­ver in­te la­ga upp allt i det här num­ret, ut­an le­ta även ige­nom vå­ra gam­la ut­gå­vor el­ler vårt sto­ra ar­til­le­ri av julre­cept på ve­go­ma­ga­si­net.se. Du kom­mer att hit­ta mer än nog med mat att fres­ta med.

På tal om jul­mat så mås­te jag ba­ra pra­ta jul­bak ef­tersom det är nå­got jag har sat­sat li­te ex­tra på i år. Jag frå­ga­de runt i vå­ra so­ci­a­la me­di­er och i tid­ning­en om vad folk öns­ka­de sig mer av och det var, ta­daaa, söt­sa­ker! Så nu bju­der jag på allt från eg­na pra­li­ner och mju­ka ka­kor till sö­ta snitt, fud­ge, stru­vor, cho­klad­ka­ka med af­ter eight-frosting och an­nat smar­rigt.

Men du, vik­ti­gast av allt: La­ga och ba­ka in­te sön­der dig i jul. Gör hell­re fär­re rät­ter och bak­verk, men ha tid att an­das, nju­ta och um­gås.

Li­ta på tom­ten Mat­ti­as. God jul!

Men du, vik­ti­gast av allt: La­ga och ba­ka in­te sön­der dig i jul

Följ oss på Youtu­be! Vår ka­nal he­ter ”VEGO” och här sam­lar vi al­la re­ceptvi­de­or, reportage, li­ve­strea­mar och an­nat ro­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.