ATAYEF FYLL­DA PANN­KA­KOR

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

24 små el­ler 18 stör­re pann­ka­kor

Atayef är små fluf­fi­ga och mju­ka pann­ka­kor fyll­da med gräd­de, kräm el­ler nöt­ter. Det här är en om­tyckt des­sert i Mel­la­nöstern. Li­te pil­lig att gö­ra, men helt klart värd mö­dan. Det­ta är ma­ka­löst gott!

Si­rap

3 dl strö­soc­ker

1 ½ dl vat­ten

1 tsk färsk­pres­sad ci­tronsaft ev 1 msk apel­sin­bloms- el­ler ro­sen­vat­ten, al­ter­na­tivt 1 msk va­nilj­soc­ker till

smak­sätt­ning

Smet

3 dl ve­te­mjöl

½ tsk torrjäst

½ tsk bikar­bo­nat 1 tsk va­nilj­soc­ker 1 msk strö­soc­ker 4 dl ljum­met vat­ten

Nöt­fyll­ning

2 dl fin­hac­ka­de nöt­ter, t ex val­nöt­ter,

pi­stasch el­ler söt­man­del

3 msk si­rap, se ovan

½ tsk apel­sin­bloms­vat­ten

½ tsk ro­sen­vat­ten

raps­ol­ja till fri­te­ring Si­rap

1. Lägg al­la in­gre­di­en­ser till si­ra­pen, ut­om even­tu­ell smak­sätt­ning, i en ka­strull. Ko­ka upp un­der om­rör­ning, sänk vär­men och låt små­putt­ra i 5-7 mi­nu­ter. Rör om då och då. 2. Ta av från plat­tan och blan­da ner even­tu­ell smak­sätt­ning. Låt si­ra­pen sval­na li­te och lägg se­dan på loc­ket för att und­vi­ka att soc­kerkri­stal­ler bil­das på ytan. Låt se­dan si­ra­pen kall­na helt i rumstem­pe­ra­tur.

Smet

1. Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser till sme­ten i en bun­ke.

2. Till­sätt 3 de­ci­li­ter av vatt­net och vis­pa sme­ten klump­fri. Rör ner res­ten av vatt­net.

3. Låt sme­ten stå i 10 mi­nu­ter i rumstem­pe­ra­tur och där­ef­ter 1 tim­me i ky­len.

4. Värm upp en torr stek­pan­na med non stick-be­lägg­ning. Rör om i sme­ten och häll ner li­te av den i pan­nan, un­ge­fär li­ka myc­ket som till en van­lig plätt. Stek pann­ka­kan på ena si­dan i någ­ra se­kun­der och lägg den se­dan på bak­plåts­pap­per. Upp­re­pa pro­ce­du­ren med res­ten av sme­ten. Låt pann­ka­kor­na sval­na och täck dem se­dan med en bak­hand­duk så att de in­te tor­kar.

Fyll­ning

1. Blan­da al­la in­gre­di­en­ser till nöt­fyll­ning­en.

2. Lägg en klick nöt­fyll­ning i mit­ten av var­je pann­ka­ka. Vik ihop pann­ka­kan och nyp ihop kan­ter­na runt om rik­tigt or­dent­ligt.

3. Het­ta upp raps­ol­ja till cir­ka 180 gra­der i en ka­strull och fri­te­ra 3-4 pann­ka­kor i cir­ka 30 se­kun­der på var­je si­da.

4. Ta upp dem med en hål­slev, lägg ner dem i si­ra­pen och låt dem lig­ga i cir­ka 30 se­kun­der.

5. Lägg upp pann­ka­kor­na på ett fat, gar­ne­ra even­tu­ellt med hac­ka­de nöt­ter och ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.