Det ve­gans­ka kö­ket – den nya mat­bi­beln

Vego - - DET VEGANSKA KÖKET - RE­CEPT OCH FO­TO: MAT­TI­AS KRISTI­ANS­SON

I min nya bok Det ve­gans­ka kö­ket har jag för­sökt sam­la allt som det växt­ba­se­ra­de kö­ket har att er­bju­da. Det är 1 700 re­cept sam­lat på 656 si­dor, som kom­mer att för­änd­ra värl­den. Pom­pöst? Nej, ba­ra jät­te­gott och en bok som al­la bor­de äga.

JAG DRIVS HE­LA ti­den av att spri­da så myc­ket grön in­spi­ra­tion som möj­ligt och få allt fler att skä­ra ner på ani­ma­li­er och i stäl­let smas­ka på ka­las­god ve­ge­ta­risk mat. Där­för le­tar jag ock­så he­la ti­den ef­ter tom­rum att fyl­la. Vad är det som sak­nas på mark­na­den som jag kan bi­dra med? En ve­gansk mat­bi­bel! En full­kom­ligt kom­plett grund­kok­bok för det växt­ba­se­ra­de kö­ket. Så jag sat­te i gång och bör­ja­de skri­va den. Och den har ta­git tid, fle­ra år när­ma­re be­stämt. Det har va­rit ett bru­talt stort ar­be­te och jag är så him­la stolt över re­sul­ta­tet. Må­let var att blan­da grundre­cept på allt möj­ligt, men även att ta ut sväng­ar­na och nör­da ner sig då och då. Att hål­la re­cep­ten enk­la och över­kom­li­ga, men blan­da upp med li­te mer kom­pli­ce­ra­de gre­jer för de som gil­lar ut­ma­ning­ar. Att vi­sa på nya sätt att an­vän­da rå­va­ror och verk­li­gen få fram bred­den i det växt­ba­se­ra­de kö­ket. Och att se­dan il­lu­stre­ra allt till max, så att folk (spe­ci­ellt nya ny­fik­na per­so­ner), kan se bil­der på den här nya spän­nan­de ma­ten som de snart ska fal­la pla­dask för. Ja, den här bo­ken har när­ma­re 700 bil­der för att mal­ligt vi­sa upp allt gott som finns att nju­ta av.

Så vad är då må­let? Mitt mål är att det här ska bli den nya ti­dens mat­bi­bel. Den som står i al­la kök, sön­der­tum­mad, klad­dig och välan­vänd. Den ska läg­ga grun­den för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ners mat­lag­ning och ce­men­te­ra det växt­ba­se­ra­de kö­ket som en själv­klar del av folks var­dag. Lå­ter det li­te väl hög­tra­van­de? Nej, li­te kax­ig mås­te jag väl få va­ra ef­ter det här mas­to­dont­job­bet.

Jag tyc­ker att du ska kö­pa den här bo­ken för att få ta del av allt från pas­ta, sop­por, sal­la­der, gry­tor och gra­täng­er till fer­men­te­rat, balj­väx­ter, bak­ning, grön­sa­ker och en mas­sa an­nat. Den är även en per­fekt pre­sent till fa­milj och vän­ner som har bör­jat in­tres­se­ra sig för ett grö­na­re kök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.