Jag öns­kar mig en...

Vego - - JULKLAPPAR -

Lis­tan på julklap­par att öns­ka sig och ge bort till and­ra kan gö­ras lång. Här är en bland­ning av pro­duk­ter för den grö­na och med­vet­na blan­dat med pry­lar för en tvät­täk­ta mat­nörd. För ja, vi tän­ker att du pre­cis som vi är en per­fekt bland­ning av de två. I en per­fekt värld: Vi­ta­mix

Ja, den är svin­dyr, men åh så bra. Har du va­rit rik­tigt snäll så kanske tom­ten ock­så är snäll, el­ler så är det här din jul­klapp till dig själv. En rik­tigt kraft­full mix­er som mix­ar nöt­ter till så­ser och gör sam­mets­le­na smoot­hi­es. Du kan även la­ga varm sop­pa di­rekt i be­hål­la­ren. En Vi­ta­mix Ascent Blen­der kos­tar 6 499 kr på Cer­ve­ra. Evig grön ac­ces­so­a­rer

Evig grön till­ver­kar med­vet­na och ve­gans­ka kloc­kor och armband. Tid­lös lyx i kom­bi­na­tion med håll­bar­het. Ett vac­kert arm­bandsur kos­tar 3 200 kr och ett fint armband med ”Ve­gan” på kos­tar 450 kr. Du kan kö­pa bå­da på eviggron.com Jul­trö­jan nr 1

Hur... fin... är in­te den här? Det har tren­dat det se­nas­te åren med ”fu­la jultrö­jor”, men den här är ba­ra fan­tas­tisk med tryc­ket ”Fri­ends not food”. En ga­ran­te­rad snackis runt jul­bor­det. Trö­jan kos­tar 499 kr på jultroj­bu­ti­ken.se Snyg­ga väs­kor från Gas­ton Lu­ga Den här väs­kan trig­gar ”mås­te ha”-be­gä­ret. Fak­tum är att al­la väs­kor och plån­böc­ker från Gas­ton Lu­ga är så fi­na att vi vill ha al­la. Och ve­gans­ka så klart! Den här väs­kan he­ter Cläs­sic i Na­vy Brown och kos­tar 1 299 kr på gas­ton­lu­ga.com Krydd­kvarn

Okej, det är en kaf­fe­kvarn från Bo­dum, men vi an­vän­der den även som en ef­fek­tiv krydd­kvarn för att ma­la allt från kar­de­mum­ma och hel spis­kum­min till tor­kad ing­e­fä­ra och se­naps­frön.

Kos­tar 399 kr på ba­ga­re­nochkoc­ken.se

Ha koll!

En köks­ter­mo­me­ter bör al­la ha. Det är så smi­digt när du vill tes­ta tem­pe­ra­tu­ren på ol­jan vid fri­te­ring, när du gör jul­go­dis el­ler vill kol­la in­ner­tem­pe­ra­tu­ren på ditt bröd. Och du be­hö­ver in­te läg­ga ut en för­mö­gen­het. Den här kos­tar

149 kr på Kjell & Com­pa­ny. Ve­ge­ta­ris­ka stycks­che­mat

Em­ma An­ders­son de­sig­nar en rad fi­na pos­ters, men det här är vår kla­ra fa­vo­rit: Ett ve­ge­ta­riskt stycks­che­ma av en röd­be­ta! Kos­tar 275 kr och kan kö­pas på se­ven­ty­fi­vey­ear­plan.com Pas­ta­set för pas­ta­nör­den

Det är rik­tigt kul att gö­ra egen pas­ta och med det här se­tet kan du gö­ra band­pas­ta i oli­ka for­mer, gnoc­chi, ma­ka­ro­ner och fylld pas­ta som ra­vi­o­li. Su­per­kul! Som vux­en­da­gis för ma­täls­ka­ren. Se­tet kos­tar 499 kr på ba­ga­re­nochkoc­ken.se Simp­le Fe­ast – nu i Sve­ri­ge!

Den dans­ka suc­cén Simp­le Fe­ast är nu här. Well, i Stock­holm i al­la fall. De­ras tjänst gör det en­kelt för folk att äta eko­lo­giskt, håll­bart och växt­ba­se­rat. Simp­le Fe­ast är box­ar in­ne­hål­lan­des tre mål­ti­der. Al­la in­gre­di­en­ser är re­do att ser­ve­ras inom 10 mi­nu­ter. En per­fekt jul­klapp till den som är ny på det här med ve­go­käk.

Läs mer på food.simple­fe­ast.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.