QISE

Vego - - TRENDSPANING -

På in­red­nings­mäs­san Formex träf­fa­de jag det gul­li­ga pa­ret bakom Qise. De bor pre­cis in­till Sko­klos­ter och gör in­no­va­tiv och mil­jö­vän­lig de­sign. Man har tre oli­ka fi­gu­rer som åter­kom­mer och som be­ly­ser oli­ka de­lar av mil­jöfrå­gor­na. Nos­hör­ning­en är utrot­nings­ho­tad och det be­hö­ver vi upp­märk­sam­ma. Sam­ti­digt är pro­duk­tio­nen av jeans otro­ligt mil­jös­kad­lig. Här har man gjort en lek­sak i åter­vun­nen de­nim där stopp­ning­en är fib­rer av gam­la PET-flas­kor. Kos­tar 120 kro­nor. qise.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.