Från lins­fling­or till tång­bacon

Vin­tern ger tid för att var­va ner och kanske fö­ra in li­te nya va­nor i li­vet, spe­ci­ellt när det kom­mer till det vi stop­par i oss. Just nu har det kom­mit en rad spän­nan­de pro­duk­ter som kom­mer att boos­ta häl­san. Här är någ­ra vi har haft ett ex­tra öga på.

Vego - - HÄLSOPLOCK -

Mar­tas glu­ten­fria bröd

Mar­ta tyck­te att de glu­ten­fria brö­den in­te höll till­räck­ligt bra kva­li­tet... så hon tog fram eg­na. Brö­den säljs nu i sam­ar­be­te med Sell­ton och kom­mer i fem sma­ker: Sur­degs­bröd, Chi­a­bröd, Da­del­bröd, Frukt­bröd och Me­del­havs­bröd. Du hit­tar dem i ICA-bu­ti­ker och de kom­mer att kos­ta ca 39 kr. Lins­fling­or

Paulún fort­sät­ter att gö­ra fru­kosten go­da­re och häl­so­sam­ma­re. De här lins­fling­or­na in­ne­hål­ler 25 % lin­ser, med här­ligt myc­ket fi­ber och pro­te­in. Kom­mer dels som en na­tu­rell va­ri­ant med chi­a­frön och smak av ka­nel och kar­de­mum­ma, samt en med smak av hal­lon och ko­kos. Tång­bacon

Den här eko­lo­gis­ka havs­tång­en blir vac­kert grön när du ste­ker den och den får en smak som på­min­ner om bacon. En på­se I sea bacon med 75 g kos­tar ca 90 kr. Du hit­tar den i väl­sor­te­ra­de mat­bu­ti­ker och på mat­hem.se Humm Kom­bu­cha

Nu går det att kö­pa den po­pu­lä­ra ame­ri­kans­ka kom­bu­chan Humm även i Sve­ri­ge. Kom­bu­cha som är ett fer­men­te­rat te är fyllt med vi­ta­mi­ner och bak­te­ri­er som ba­lan­se­rar krop­pen. Humm bryggs i Gäv­le och kom­mer i fle­ra sma­ker. 40 cl kos­tar ca 39 kr.

Växt­ba­se­rad mål­tids­er­sätt­ning

Ma­na är en nä­rings­rik­tig mat­dryck full av vi­ta­mi­ner, Ome­ga-3, pro­te­in, mi­ne­ra­ler och kol­hyd­ra­ter. En mål­tid kos­tar 17 kr. Läs mer och be­ställ på drink­ma­na.se Stor sats­ning på grön eli­tid­rott Sve­ri­ges Olym­pis­ka Kom­mit­té (SOK) och Världs­na­tur­fon­den (WWF) vill nu sat­sa på att få svens­ka eli­tid­rot­ta­re att äta mer ve­ge­ta­riskt. Vego i världs­klass he­ter pro­jek­tet och med sig har man bland an­nat bäs­ta Gustav Jo­hans­son som lig­ger bakom blog­gen Jäv­ligt gott. Dju­rens käns­lor

Kän­ner höns em­pa­ti med varand­ra? Är gri­sar med­vet­na om sin egen ex­istens och vad kän­ner får och kor egent­li­gen när de um­gås med män­ni­skor?

Forsk­ning­en har gjort sto­ra fram­steg när det gäl­ler att för­stå hus­dju­rens in­re liv och om det skri­ver Per Jensen i sin bok

Dju­rens käns­lor (Na­tur & Kul­tur). Tem­peh från Kung Mar­kat­ta Tem­peh, som är fer­men­te­ra­de balj­väx­ter, bör­jar bli allt mer po­pu­lärt. Det är bå­de su­per­gott och super­nyt­tigt. Nu kom­mer Kung Mar­kat­ta med två va­ri­an­ter, en gjord på grö­na bö­nor och en på bond­bö­nor. Du hit­tar dem i kyl­dis­ken. Noc­co med julsmak

Noc­co är Sve­ri­ges mest sål­da BCAA-dryck, per­fekt bå­de fö­re, un­der och ef­ter trä­ning. Nu kom­mer den i en Li­mi­ted Christ­mas Edi­tion med smak av Ru­dolfs Ju­läpp­le. En burk kos­tar ca 25 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.