VI HAR JU ALL­TID ÄTIT KÖTT – EL­LER HUR?

Som ve­ge­ta­ri­an el­ler ve­gan får man of­ta hö­ra att män­ni­skan all­tid har ätit kött. Per­so­nen vill i re­gel med det­ta få sagt att kött är bra för oss, el­ler till och med nöd­vän­digt. Är det­ta ett rik­tigt och gil­tigt ar­gu­ment?

Vego - - LÄKARE FÖR FRAMTIDEN - TEXT: DA­VID STENHOLTZ

AR­KE­O­LO­GIS­KA STU­DI­ER VI­SAR myc­ket rik­tigt att kött och and­ra ani­ma­lis­ka pro­duk­ter har va­rit en va­ri­e­ran­de del av vårt kostin­tag un­der stör­re de­len av vår ex­istens. Men om vi vill ve­ta vil­ken kost vi blir fris­kast av är ar­ke­o­lo­gis­ka stu­di­er ing­en bra käl­la. De stu­di­er som ger oss kun­skap om vil­ka livs­me­del som ökar re­spek­ti­ve mins­kar sjuk­dom är så klart de som har gjorts i mo­dern tid. Vi be­hö­ver stu­de­ra hur oli­ka män­ni­skor äter i en be­folk­ning och om det­ta på­ver­kar risk för sjuk­dom och för­ti­da död. Des­sa stu­di­er vi­sar en­ty­digt att vi blir fris­ka­re ju mer från växtri­ket vi äter och ju mind­re ani­ma­lis­ka och pro­ces­sa­de livs­me­del vi äter. Ve­ga­ner är fris­ka­re än ve­ge­ta­ri­a­ner, som är fris­ka­re än bland­kosta­re, fram­för allt i be­folk­ning­ar som äter mer häl­so­samt. Fler­ta­let ex­pe­ri­ment­stu­di­er där per­so­ner by­ter kost vi­sar att häl­san för­bätt­ras mest när del­ta­gar­na by­ter till en helt växt­ba­se­rad kost, fram­för allt när hjärt-kärl­sjuk­dom stu­de­ras. Att man har hit­tat res­ter av ani­ma­lis­ka pro­duk­ter i 100 000 år gam­mal mänsk­lig av­fö­ring är ing­et som änd­rar tolk­ning­en av mo­der­na stu­di­er. Går vi än­nu läng­re till­ba­ka och stu­de­rar vad vå­ra när­mas­te släk­ting­ar, män­ni­sko­a­por­na, äter, så fin­ner vi i stort sett ba­ra livs­me­del från växtri­ket. Är det verk­li­gen san­no­likt att det i ett ut­veck­lings­träd av väx­tä­tan­de ar­ter plöts­ligt skul­le upp­stå en art som mås­te äta kött? Skul­le evo­lu­tio­nen kun­na se­lek­te­ra fram en köt­tä­tan­de häst?

Hjär­nans ut­veck­ling?

Män­ni­skans sto­ra hjär­na ska ju ha ut­veck­lats vid sam­ma tid som vi bör­ja­de äta mer kött. Är in­te det­ta ett gott ar­gu­ment för att vi be­hö­ver kött? Ar­ke­o­lo­ger har fak­tiskt häv­dat det­ta sam­band un­der många år. Men för tre år se­dan kom en stu­die som vi­sa­de att kol­hyd­ra­ter var minst li­ka vik­ti­ga. Ani­ma­lis­ka pro­duk­ter ger oss fett och pro­te­in, men hjär­nan be­hö­ver kol­hyd­ra­ter. När vi bör­ja­de äta kött bör­ja­de vi ock­så tilla­ga mat, fram­för allt stär­kel­se­ri­ka rot­fruk­ter. För att bry­ta ned des­sa be­hö­ver vi ett en­zym som he­ter amy­las. Un­ge­fär vid den ti­den då vi bör­ja­de tilla­ga mat öka­de även an­ta­let ge­ner som ko­dar amy­las. Chim­pan­ser har i re­gel två, nu­ti­da män­ni­skor kan ha upp till 18. Idag är det även fast­ställt att mo­der­na män­ni­skor in­te be­hö­ver ani­ma­lis­ka pro­duk­ter för en op­ti­mal ut­veck­ling av hjär­nan.

Vi­ta­min B-12?

Vi­ta­min B-12 finns ju ba­ra i ani­ma­lis­ka pro­duk­ter. Be­vi­sar in­te det­ta att vi in­te kan va­ra ve­ga­ner? Be­ho­vet av att få i sig B-12 ge­nom kos­ten är ing­et som sär­skil­jer väx­tä­ta­re från köt­tä­ta­re. Till ex­em­pel har go­ril­lor det­ta be­hov och de får i sig B-12 ge­nom bak­te­ri­er och in­sek­ter som finns på bla­den de äter. Ve­ga­ner mås­te idag ta B-12 som till­skott, men det är li­ka myc­ket på grund av vår mat­hy­gi­en som från­va­ron av ani­ma­lis­ka pro­duk­ter i kos­ten. Jag vill här pas­sa på att starkt av­rå­da al­la ve­ga­ner från att ko­ka och äta jor­di­ga grön­sa­ker i tron att man då får i sig till­räck­ligt med B-12. Ta till­skott!

C-vi­ta­min?

Ett vi­ta­min som där­e­mot skil­jer köt­tä­ta­re från väx­tä­ta­re är vi­ta­min C. Det­ta kan köt­tä­tan­de djur själ­va syn­te­ti­se­ra. Män­ni­skan kan in­te det i lik­het med and­ra väx­tä­tan­de djur ut­an mås­te få i sig det via frukt och grön­sa­ker.

Fisk?

Men fisk då, det kan vi väl äta hur myc­ket som helst av? Inui­ter som ba­ra äter fisk och säl är ju fris­ka som nöt­kär­nor! Det­ta är en fö­re­ställ­ning som har vi­da sprid­ning, men en ge­nom­gång av lit­te­ra­tu­ren kring in­ui­ters häl­sa som pub­li­ce­ra­des 2014 vi­sa­de att inui­ter i Nor­da­me­ri­ka har li­ka hög el­ler hög­re risk för hjärt­sjuk­dom och på Grön­land kon­sta­te­ra­des dub­belt så hög risk för för­ti­da död och tio år kor­ta­re livs­längd hos inui­ter, jäm­fört med be­folk­ning­en i öv­rigt. Där­e­mot är små mäng­der fisk i kos­ten san­no­likt ofar­ligt och en käl­la till de långa ome­ga-3-fett­sy­ror­na EPA och DHA som kan va­ra gynn­sam­ma för hjär­nans ut­veck­ling. Gra­vi­da och barn som in­te äter fisk kan där­för gyn­nas av att ta al­gol­ja som ock­så in­ne­hål­ler EPA och DHA. En för­del med des­sa till­skott är att man då in­te får i sig de mil­jö­gif­ter som idag finns i fisk. Hälso­myn­dig­he­ter an­ser dock att mil­jö­gif­ter i fisk in­te bör på­ver­ka häl­san sig­ni­fi­kant om man väl­jer ”rätt fisk”.

VI­DA­RE ÄR DET in­te myc­ket i vår fy­sik som ta­lar för att män­ni­skan är en köt­tä­tan­de art. Vå­ra tän­der och tarm­sy­stem lik­nar and­ra väx­tä­ta­res och vi är på tok för klum­pi­ga och lång­sam­ma och har för då­lig hör­sel

De stu­di­er som ger oss kun­skap om vil­ka livs­me­del som ökar re­spek­ti­ve mins­kar sjuk­dom är så klart de som har gjorts i mo­dern tid.

och lukt­sin­ne för att kun­na ja­ga ut­an va­pen.

Så näs­ta gång nå­gon häv­dar att män­ni­skan är en köt­tä­tan­de art, var med­ve­ten om att du har många ar­gu­ment på din si­da för att häv­da det mot­sat­ta. Även om vi hi­sto­riskt sett har ätit ani­ma­li­er i va­ri­e­ran­de grad finns det ing­et som ta­lar för att det gyn­nar oss idag. Tvärtom er­bju­der ett växt­ba­se­rat ätan­de möj­lig­he­ten till ett kostin­tag med idel för­de­lar, bå­de för häl­sa och mil­jö. Dess­utom, att vi fort­fa­ran­de lå­ter mil­jar­der le­van­de och kän­nan­de in­di­vi­der i värl­dens djur­fa­bri­ker li­da och dö­das i späd ål­der helt ut­an vinst för nå­gon är i min me­ning full­kom­ligt obe­grip­ligt. Låt oss väl­ja vego!

Da­vid Stenholtz är över­läka­re i onko­lo­gi, ord­fö­ran­de i Lä­ka­re för fram­ti­den och en ef­ter­frå­gad fö­re­lä­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.