WEL­LING­TON MED RÖDVINSSÅS, ROSTAD KULPOTATIS OCH GLASERADE MO­RÖT­TER

Vego - - LYXIG NYÅRSMIDDAG -

4 por­tio­ner

Den här rät­ten är en hyll­ning till Skott­land och de hög­tidsmid­da­gar som avnju­tits när Alice bod­de där. Rostad po­ta­tis, glaserade mo­röt­ter, den livsvik­ti­ga så­sen och så själv­klart den vack­ra smör­degs­in­ba­ka­de höjd­punk­ten mitt på bor­det. Det­ta är fest om nå­got.

Wel­ling­ton

350 g smör­degs­plat­tor, t ex mjölk­fria 200 g ost­ron­skiv­ling, tunt strim­lad 3-4 scha­lot­ten­lö­kar, fin­hac­ka­de ¼ sa­voykåls­hu­vud, ca 250 g, strim­lat 1 msk ljus si­rap

2 dl kokt vit qui­noa, ca 1 dl okokt

1 ½ dl tor­ka­de tran­bär, hac­ka­de

2 ½ dl pe­kan­nöt­ter el­ler val­nöt­ter,

ros­ta­de och hac­ka­de

1 dl ne­u­tral ol­ja, till stek­ning

och pens­ling

2 msk ki­ne­sisk so­ja

2 röd­be­tor, ca 160 g

1 tsk tor­kad salvia

1 msk färsk re­pad tim­jan el­ler

2 tsk tor­kad salt, svart­pep­par

Rödvinssås

2 medelstora pals­ter­nac­kor, ca 200 g 3-4 scha­lot­ten­lö­kar, ca 200 g

4 msk ne­u­tral raps­ol­ja

2 la­ger­blad

8 vit­pep­par­korn

1 tsk en­bär, lätt mort­la­de 2 uma­mi­bul­jong­tär­ning­ar

4 dl röd­vin

1 msk to­mat­puré

1 msk strö­soc­ker

1 kru­ka tim­jan

1 msk ki­ne­sisk so­ja salt

Rostad po­ta­tis

800 g de­li­ka­tes­spo­ta­tis 3 msk oliv­ol­ja

1 tsk salt

Gla­se­rad mo­rot

4 medelstora mo­röt­ter, ca 400 g 2 stjär­na­nis

2 la­ger­blad

7 krydd­nej­li­kor

1 msk ki­ne­sisk so­ja

1 msk ljus si­rap

1 msk ne­u­tral ol­ja

Till ser­ve­ring

400 g frys­ta grö­na är­tor

Wel­ling­ton

1. Bör­ja med att läg­ga fram smör­de­gen i rumstem­pe­ra­tur för att ti­na.

2. Stek den strim­la­de ost­ron­skiv­ling­en på hög vär­me med nå­gon mat­sked ne­u­tral ol­ja och en mat­sked ki­ne­sisk so­ja. Rör om he­la ti­den, det tar ca 10 mi­nu­ter för svam­pen att bli rik­tigt gyl­le­ne och fin.

3. Stek scha­lot­ten­lök och sa­voykål gyl­le­ne var för sig, ad­de­ra 1 msk ljus si­rap till kå­len. Över­för allt till en stor bun­ke med qui­noa, tran­bär och nöt­ter.

4. Ska­la och riv röd­be­tor­na och till­för till den sto­ra bun­ken med Wel­ling­ton­fyll­ning­en. Blan­da al­la in­gre­di­en­ser väl och sma­ka av med ki­ne­sisk so­ja, tor­kad salvia, fin­hac­kad färsk tim­jan (inga stjäl­kar) samt salt och pep­par.

5. Knå­da ihop ca 5 smör­degs­plat­tor till en boll och kav­la ut på ett bak­plåts­pap­per till ett en­da stort ark (ca 30 x 30 cm). Spa­ra even­tu­ellt li­te smör­deg för att gö­ra fi­na de­ko­ra­tio­ner i form av löv el­ler lik­nan­de (tips: an­vänd pepparkaks-for­mar!).

6. Stjälp över fyll­ning­en i mit­ten av smör­degs­ar­ket som att du ska slå in ett pa­ket, för­de­la fyll­ning­en jämnt och an­vänd hän­der­na för att tigh­ta till runt om. Vik var­samt ihop till ett pa­ket ge­nom att ny­pa ihop kort­si­dor­na och vi­ka över lång­sidor­na. Vänd där­ef­ter gär­na på Wel­ling­to­nen så att skar­ven in­te syns.

7. De­ko­re­ra om du vill och gör få­ror i de­gen med en li­ten kniv, pens­la där­ef­ter or­dent­ligt med ne­u­tral ol­ja. Till­la­ga Wel­ling­to­nen i ug­nen på 225 gra­der tills gyl­le­ne runt om, det tar 15-20 mi­nu­ter. Bå­de po­ta­tis och Wel­ling­ton kan stå kvar i ug­nen på ef­ter­vär­me till ser­ve­ring­en.

Rödvinssås

1. Ska­la och fin­hac­ka pals­ter­nac­ka och scha­lot­ten­lök. Het­ta upp 4 msk ne­u­tral ol­ja i en ka­strull och fräs dem i ett par mi­nu­ter.

2. Till­sätt res­te­ran­de in­gre­di­en­ser och låt små­putt­ra i un­ge­fär 15 mi­nu­ter. Si­la av så­sen och re­du­ce­ra i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt.

Rostad po­ta­tis

1. Ko­ka po­ta­ti­sen i 8 mi­nu­ter. 2. Häll av vatt­net men åter­för po­ta­ti­sen till ka­strul­len till­sam­mans med oliv­ol­ja och 1 tsk salt. Ska­ka po­ta­ti­sen med loc­ket på så att ut­si­dan av po­ta­ti­sen blir lätt rug­gad, men se till att den in­te går sön­der! Tilla­ga po­ta­ti­sar­na på en ol­jad plåt på 225 gra­der tills de är gyl­le­ne och kris­pi­ga på bå­da si­dor. Det tar 20-25 mi­nu­ter.

Gla­se­rad mo­rot

1. De­la mo­röt­ter­na i två de­lar och hal­ve­ra se­dan på läng­den.

2. Ko­ka mo­röt­ter­na i 20 mi­nu­ter till­sam­mans med stjär­na­nis, la­ger­blad och krydd­nej­li­ka.

3. Häll av vatt­net och stek nu de kok­ta mo­röt­ter­na i en het pan­na i någ­ra mi­nu­ter till­sam­mans med ki­ne­sisk so­ja, ljus si­rap och ne­u­tral ol­ja tills de har fått li­te färg.

Till ser­ve­ring

1. Ko­ka de grö­na är­tor­na has­tigt i cir­ka 30 se­kun­der. Häll av, sal­ta och häll upp i en skål.

2. Ser­ve­ra din ny­ba­ka­de Wel­ling­ton med rostad po­ta­tis, glaserade mo­röt­ter, grö­na är­tor och rödvinssås. Njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.