Al­ko­hol­fria cock­tails

Vego - - COCKTAILS - RE­CEPT: RI­CHARD MAN FO­TO: SI­MON BAJADA

Bör­ja ny­års­fes­ten med en al­ko­hol­fri cock­tail. Ri­chard Man kan kons­ten att gö­ra sprit­tan­de go­da cock­tails som gläd­je­choc­kar gäs­ter­na. Vi val­de ut två drin­kar ur hans bok Al­ko­hol­fritt – till ma­ten som vi kän­ner kom­mer att glitt­ra ex­tra i de­cem­ber­nat­ten. SWANKY PINEAPPLE COCK­TAIL

2 drin­kar Ana­nas och bub­bel. En­kelt och gott i al­la lä­gen, ba­ra som drink el­ler till mat. Ana­nass­h­ru­ben står för söt­ma, sy­ra och kryd­dig­het me­dan bubblet bi­drar med frä­schör.

6 cl ana­nass­h­rub, se ne­dan

16 cl torrt mous­se­ran­de vitt vin, gär­na GodDryck no.1 el­ler Ri­chard Juh­lin Blanc de Blancs

12 cl so­da­vat­ten

För­de­la in­gre­di­en­ser­na i två vin­glas fyll­da med ku­bis och rör om för­sik­tigt.

Ana­nass­h­rub (ca 20 cl)

1 ½ dl (150 g) mo­gen ana­nas, mo­sad 1/3 tsk ny­ma­len svart­pep­par 3 tun­na ski­vor färsk ing­e­fä­ra 2 kvis­tar färsk dra­gon

1 dl äp­pel­ci­der­vi­nä­ger

½ dl strö­soc­ker

2 cl aga­ve­si­rap

Ana­nass­h­rub

1. Blan­da ana­nas, svart­pep­par, ing­e­fä­ra och dra­gon i en luft­tät be­hål­la­re med lock.

2. Häll i äp­pel­ci­der­vi­nä­ger och mudd­la el­ler mort­la or­dent­ligt.

3. Sätt på loc­ket och låt stå i kyl­skåpet i 4-5 da­gar. Mo­sa och blan­da runt en gång per dag. Bland­ning­en har stått la­gom länge när du kän­ner en fyl­lig doft av mo­gen ana­nas.

4. Si­la ner bland­ning­en i en ka­strull och ko­ka upp på hög vär­me.

5. Ta av från vär­men så fort det bör­jar ko­ka. Till­sätt sock­ret och aga­ve­si­ra­pen och rör om tills det har lösts upp. Av­lägs­na even­tu­ellt skum med en sked. Häll ner sh­ru­ben i en ren flas­ka och för­slut di­rekt. Låt sval­na och för­va­ra se­dan sh­ru­ben i kyl­skåpet där den hål­ler i minst 4 vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.