Den grö­na hem­kun­ska­pen

– en bäst­säl­jan­de klas­si­ker

Vego - - DEN GRÖNA HEMKUNSKAPEN - RE­CEPT: INGA-BRIT­TA SUNDQVIST FO­TO: KENT JARDHAMMAR

1984 kom den ut, Ve­ge­ta­ris­ka kok­bo­ken, som se­dan dess har sålts i ota­li­ga ex­em­plar och nu går in på sitt 35:e år som en grön klas­si­ker i de svens­ka hem­men. Vi tog ett snack med för­fat­ta­ren Inga-Brit­ta om hen­nes re­sa och hur den grö­na ma­ten har för­änd­rats un­der åren.

Hur såg din re­sa ut mot att bli ve­ge­ta­ri­an? När, var och hur?

– Min re­sa bör­ja­de med stän­di­ga hals- och öro­nin­fek­tio­ner som barn. När jag väx­te upp på 1950-ta­let var näs­tan allt man åt sock­rat ut­an att nå­gon ifrå­ga­sat­te att det skul­le kun­na va­ra skad­ligt. I tolvårs­ål­dern bör­ja­de jag kopp­la ihop mi­na en­vi­sa in­fek­tio­ner med ma­ten jag åt. Jag är fort­fa­ran­de för­vå­nad över hur jag kun­de gö­ra den­na kopp­ling. Hur som helst be­stäm­de jag mig för att bli ve­ge­ta­ri­an, och det be­rod­de även på en mot­vil­ja att äta djur. Jag såg ing­en skill­nad på att äta ”van­ligt” kött än att jag skul­le äta upp vår lil­la hund. Min mam­ma var po­si­tiv till mitt val, men oro­a­de sig na­tur­ligt­vis för att jag in­te skul­le få till­räck­ligt med nä­ring. Hon gav mig en ”stor” se­del och sa åt mig att cyk­la till en häl­so­kost­af­fär som låg i Skan­stull. När jag kom dit ha­de de av­smak­ning av tor­ka­de ap­ri­ko­ser och jag sma­ka­de na­tur­ligt­vis.

Ald­rig nå­gon­sin ha­de jag ätit nå­got så gott. Helt ly­risk räck­te jag fram min se­del och frå­ga­de per­so­na­len hur myc­ket ap­ri­ko­ser jag kun­de få för peng­ar­na. De tyck­te för­stås att jag var gul­lig och gav mig en hel lå­da med ap­ri­ko­ser. Jag fick hjälp att bin­da fast lå­dan på cy­keln, men jag vå­ga­de in­te ens cyk­la hem för att jag var så rädd att tap­pa lå­dan. Lyck­lig vand­ra­de jag hem med min dyr­ba­ra last och tänk­te på hur ro­ligt det skul­le bli att bju­da fa­mil­jen på ap­ri­ko­ser. Men mam­ma var in­te li­ka glad… hon vil­le ju na­tur­ligt­vis att jag skul­le ha köpt nå­got i mat­väg i stäl­let.

Hur var det att va­ra ve­ge­ta­ri­an då?

– På den ti­den var det över hu­vud ta­get myc­ket spar­sma­kat med grön­sa­ker och frukt. Jag kom­mer ihåg hur det mest ser­ve­ra­des kokt po­ta­tis och kon­ser­ve­ra­de är­ter och mo­röt­ter. To­ma­ter och apel­si­ner var nå­got rik­tigt ex­o­tiskt och an­sågs som lyx. Jag minns hur min mam­ma in­tro­du­ce­ra­de apel­si­ner i mitt liv då hon skar ett kryss i en oska­lad apel­sin. Se­dan stack hon ner någ­ra soc­ker­bi­tar i krys­set och jag fick su­ga i mig den sö­ta saf­ten.

Hur bör­ja­de ditt in­tres­se för ve­ge­ta­risk mat på rik­tigt?

– I sko­lan gick det in­te att få ve­ge­ta­risk mat, så jag bör­ja­de la­ga min egen mat. Jag läs­te de få böc­ker om ve­ge­ta­risk mat som jag kun­de hit­ta och bör­ja­de så små­ning­om även gå på mat­lag­nings­kur­ser. Ju mer jag lär­de mig, desto mer väx­te mitt in­tres­se. Det gäll­de in­te ba­ra ve­ge­ta­risk mat ut­an det var ett sätt att le­va. Jag var spe­ci­ellt in­tres­se­rad av gam­la kun­ska­per som fer­men­te­ring, sur­degs­bröd, ör­ter, vil­da väx­ter, yo­ga m.m. När jag var fem­ton lär­de jag mig me­di­te­ra hos en bud­dis­tisk nun­na.

Mitt sto­ra in­tres­se gjor­de att jag på 1970-ta­let bör­ja­de le­da stu­die­cirk­lar i ve­ge­ta­risk mat­lag­ning. På den ti­den var man tvung­en att ha en stu­die­bok i al­la stu­die­cirk­lar. Ef­tersom jag in­te kun­de hit­ta den stu­die­bok jag vil­le ha bör­ja­de jag skri­va eget kurs­ma­te­ri­al. Det­ta ma­te­ri­al blev så små­ning­om Ve­ge­ta­ris­ka kok­bo­ken, ut­gi­ven på Ica bok­för­lag 1984.

Hur skul­le du sä­ga att den ve­ge­ta­ris­ka mat­lag­ning­en har för­änd­rats med åren?

– Idag finns en helt an­nan med­ve­ten­het bå­de om att le­va kli­mats­mart och om hur enormt vik­tig kos­ten är för vår häl­sa. Det är jät­te­ro­ligt att in­tres­set för ve­ge­ta­riskt, och spe­ci­ellt ve­gan­kost, har ökat enormt över he­la värl­den. När jag skrev den förs­ta boken var den ve­ge­ta­ris­ka ma­ten be­tyd­ligt mer spar­sma­kad och trå­kig än idag. Det var mest kok­ta rot­fruk­ter och lång­kok på bö­nor. Chi­li, ing­e­fä­ra och färs­ka ört­kryd­dor an­vän­des över hu­vud ta­get in­te på den ti­den och vit­lök ba­ra ibland. Idag är det myc­ket ro­li­ga­re att la­ga ve­ge­ta­risk mat med al­la in­flu­en­ser och va­ror från he­la värl­den.

”Idag finns en helt an­nan med­ve­ten­het bå­de om att le­va kli­mats­mart och om hur enormt vik­tig kos­ten är för vår häl­sa”

Inga-Brit­ta Sundqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.