Bör­ja det nya året bätt­re än nå­gon­sin

Vego - - PERNILLA PRATAR HÄLSA -

Du får sit­ta in­om­hus när snön fal­ler och ky­lan bi­ter, men låt det in­te hind­ra dig från go­da, häl­so­sam­ma va­nor. Njut av en söt frukt­boll el­ler en kopp mask­ros­te. Nytt för det här num­ret är att vi har med en in­spi­re­ran­de in­ter­vju med en trä­nan­de VEGO-lä­sa­re. Tips och mo­ti­va­tion till max!

Ja­ga nä­ring som Food Phar­ma­cy Suc­cé­blog­gen Food Phar­ma­cy blev till två böc­ker och en podcast. Nu lan­se­rar de även en helt ny pro­dukt­lin­je för kö­ket. Det är bland an­nat en ju­li­en­nestrim­la­re, skär­brä­dor, bric­kor och för­klä­de. Pro­duk­ter­na säljs på foodp­har­ma­cy.se och Cer­ve­ra. En ny gra­no­la på hyl­lan

Fär­sking är en svensk­till­ver­kad gra­no­la, ut­an till­satt soc­ker och söt­nings­me­del och i sma­ker­na Äpp­le & Ka­nel och Blå­bär & Jord­gubb. Fär­sking rik­tar sig främst till barn och unga, men man hop­pas till­ta­la folk i al­la åld­rar med sitt sor­ti­ment. Du hit­tar gra­no­lan på Hem­köp, Ica, Mat.se och Wil­lys för 42,90 kr. Couscous på balj­väx­ter

Da Car­la lan­se­rar nu en eko­lo­gisk och helt glu­ten­fri couscous gjord på rö­da och gu­la lin­ser, kikär­ter och grö­na är­tor. Den till­reds pre­cis som van­lig couscous och an­vänds även på sam­ma sätt. Finns i väl­sor­te­ra­de mat­bu­ti­ker. 25 kr/250 ml. Nöt­fria frukt­bol­lar

Smar­ta snacks kan vi ald­rig få nog av. Nu finns det sö­ta fukt­bol­lar i två oli­ka sma­ker att snack­sa på: man­go/ pas­sions­frukt och ana­nas/ing­e­fä­ra/pas­sions­frukt. De är Fairt­ra­de-märk­ta och in­ne­hål­ler en­dast tor­kad frukt. De od­las, för­äd­las och pac­kas i sin slut­för­pack­ning i Gha­na. En för­pack­ning kos­tar cir­ka 15,90 kr och säljs på Press­by­rån, 7-Ele­ven, Wil­lys, Hem­köp och Coop.

Tor­ka­de mask­ros­blad

Hur fif­figt? Ba­ra strö över en sal­lad el­ler gör ditt eget mask­ros­te. Mask­ros är in­te vil­ket ogräs som helst ut­an har an­vänts som me­di­ci­nal­växt för bätt­re mat­smält­ning. Köp en på­se eko­lo­gis­ka mask­ros­blad för 29 kr på re­ne­e­vol­tai­re.se

Frukt­tryf­fel med mörk cho­klad

Oki­vis frukt­tryf­fel är gjord på na­tur­li­ga rå­va­ror som ap­ri­ko­ser, plom­mon, ros­ta­de sol­roskär­nor och mörk cho­klad. Go­da som de är el­ler till­sam­mans med li­te färsk frukt och bär. Helt ve­gans­ka och helt fan­tas­tis­ka. En för­pack­ning kos­tar 49,95 kr på mat­hem.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.