Ve­gan & trä­ning

Vego - - PERNILLA PRATAR HÄLSA -

Namn: Kal­le Bro­berg Gör/sys­sel­sätt­ning: Job­bar med funk­tions­ned­sat­ta på ett grupp­bo­en­de. Bor: Nykö­ping

Vad trä­nar du och hur of­ta?

- Un­der di­et kan det bli upp till 10 gång­er i vec­kan, ett styrke­pass på mor­go­nen och car­dio på kväl­len. Of­tast nå­gon slags in­ter­vall på cy­kel el­ler trapp­ma­skin. När jag för­sö­ker byg­ga mus­kel­mas­sa blir det 5-7 gång­er i vec­kan. Det blir även car­dio då, men in­te li­ka of­ta och hårt.

Vad upp­le­ver du är för­de­lar­na med växt­ba­se­rad mat och trä­ning?

– Jag tror att jag åter­häm­tar mig bätt­re och det är lät­ta­re att smäl­ta ma­ten. När jag var köt­tis var jag of­ta uppsvälld och ha­de ont i ma­gen.

Kän­de du nå­gon skill­nad när du gick över till ve­gan­kost?

– Så myc­ket frä­scha­re och lät­ta­re. När jag var köt­tis ha­de jag ex­tremt myc­ket ac­ne. När jag gick över till ve­gan­kost för­svann allt på någ­ra må­na­der.

Finns det nå­got man ska tän­ka ex­tra på?

– Att äta myc­ket! Tänk på att när du trä­nar tröt­tar du ut krop­pen och för att den ska ha en chans att åter­häm­ta sig och bli stor och stark be­hö­ver den ener­gi. Allt­så ka­lo­ri­er. Om du äter myc­ket ”who­le foods” kan ma­gen få li­te pro­blem med al­la fib­rer du får i dig från bö­nor, kikär­ter, qui­noa och lik­nan­de. Så om du har det pro­ble­met kan köttsub­sti­tut hjäl­pa.

Vil­ken myt är du mest trött på?

– Den om pro­te­in så klart. Det är ab­so­lut in­te ett pro­blem ifall du har hit­tat någ­ra maträt­ter med hyf­sat bra pro­te­in i och får i dig ditt dags­be­hov av ka­lo­ri­er. Jag kan tip­sa om att för­sö­ka räk­na ut un­ge­fär hur myc­ket du får i dig om da­gen. Det finns bra ap­par för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.