Vad be­ty­der al­la be­grepp!?

Vego - - DET VEGANSKA KÖKET -

Ve­ge­ta­risk mat Ve­ge­ta­risk mat är per de­fi­ni­tion växt­ba­se­rad mat. Här äts det allt­så ing­et från djur­ri­ket, va­re sig kött, fisk, kyck­ling, ägg el­ler mjölk­pro­duk­ter. Med ti­den har den ve­ge­ta­ris­ka kos­ten för­gre­nat sig så att det nu finns de som äter ve­ge­ta­riskt med in­slag av ägg (ovo-ve­ge­ta­riskt) el­ler mjölk (lak­to-ve­ge­ta­riskt) el­ler bå­de och (lak­to-ovo-ve­ge­ta­riskt). Det här har ska­pat för­vir­ring och många som idag hör ”ve­ge­ta­ri­an” och ”ve­ge­ta­risk” mat tän­ker där­för att det är ägg och mjölk in­blan­dat, vil­ket in­te är helt rätt.

Växt­ba­se­rad mat Växt­ba­se­rat är en di­rekt över­sätt­ning av det eng­els­ka ”plant ba­sed”, som är ett van­ligt sätt att be­skri­va mat från just växtri­ket. Jag tän­ker mig att det har bli­vit ett sätt att för­tyd­li­ga för att in­te spä på för­vir­ring­en kring ve­ge­ta­risk mat, ef­tersom många som sagt har för­vrängt den ur­sprung­li­ga in­ne­bör­den.

Ve­ge­ta­ri­a­nism

En ve­ge­ta­ri­an äter ve­ge­ta­risk mat, allt­så växt­ba­se­rad mat. Ve­ge­ta­ri­a­ner har fo­kus på ma­ten och kan där­för klä sig i ull och tras­ka runt i skinns­kor.

Ve­ga­nism

Ve­ga­nism är grun­dat i dju­re­tik och hand­lar om att in­te ut­nytt­ja djur på nå­got plan. Ma­ten är så klart en stor del i det här, men man und­vi­ker även ani­ma­li­er i klä­der och skor, hud­vårds­pro­duk­ter, fär­gäm­nen m.m. Djur som un­der­håll­ning och an­nan ex­plo­a­te­ring går ock­så bort. Ve­ga­nism är helt en­kelt en livs­stil, där ve­ge­ta­risk/växt­ba­se­rad mat är det man äter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.