Veg Q10 Ener­gy

Vego - - MODE & SKÖNHET MED SARA CARRARO -

in­ne­hål­ler na­tur­lig och fer­men­te­rad Co­en­zym Q10 till­sam­mans med Vi­ta­min C som bi­drar till en nor­mal ener­gi­om­sätt­ning, mins­kar trött­het och ut­matt­ning samt skyd­dar cel­ler­na mot ox­i­da­tiv stress. In­ne­hål­ler även Sol­ros­le­ci­tin som främ­jar ett e ek­tivt upp­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.