ÅRET NÄR­MAR SIG

Vego - - TRENDSPANING MED STEFAN NILSSON -

sitt slut. Dags att sam­man­fat­ta 2018, vän­da blad och tit­ta fram­åt. Det här var året när som­ma­rens enor­ma vär­me­böl­jor och skogs­brän­der gjor­de oss rik­tigt ner­vö­sa för kli­ma­tet. Och tack va­re som­ma­ren fick mil­jöfrå­gan en helt ny skjuts. Någ­ra av mi­na me­die­be­kan­ta i Stock­holm star­ta­de Kli­mat­klub­ben som ett verk­tyg för att dri­va debatt. Man mej­la­de och ifrå­ga­sat­te ra­di­osta­tio­ner som lot­ta­de ut flyg­re­sor och såg till att shop­ping­driv­na hög­ti­der som Black Fri­day dis­ku­te­ra­des. Bra ini­ti­a­tiv och ett ex­em­pel på hur vi vill dri­va opi­ni­on.

Som vi al­la vet är mil­jöfrå­gan stor. Äm­net in­be­gri­per allt från val av ma­te­ri­al till sop­sor­te­ring, ener­gi­för­bruk­ning etc. Viss­te du till ex­em­pel att en­ligt ett ame­ri­kanskt un­der­sök­nings­fö­re­tag slängs 40 % av all mat vi kö­per? Su­per­in­tres­sant, men 2018 och kanske fram­för allt 2019 kom­mer främst att hand­la om kon­sum­tion. Mås­te jag kö­pa en ny skjor­ta till hel­gen? El­ler ett nytt doft­ljus var­je vec­ka? Mås­te jag det?

Var­je år se­dan 1988 har Han­delns ut­red­nings­in­sti­tut (HUI) ut­sett allt från bak­ma­ski­ner till in­ter­net­pa­ket till årets jul­klapp. Så döm om min för­vå­ning när man i år ut­såg

”det åter­vun­na plag­get” till årets jul­klapp. Ovän­tat träff­sä­kert och dess­utom bra för mil­jön. En trendspa­na­re som jag får så klart frå­gan från en mas­sa me­di­er om vad jag gis­sar och jag gis­sa­de på den röst­styr­da hem­ma­ap­pa­ra­ten (typ Goog­le) el­ler en luft­re­na­re, men att HUI var så spot on var ovän­tat – och bra.

SIFO har gjort en un­der­sök­ning till­sam­mans med Tra­de­ra där man ser att en tred­je­del av al­la svens­kar är tröt­ta på nya sa­ker. Fak­tum är att un­der­sök­ning­en rent av sä­ger att man kän­ner ”olust” in­för nya pry­lar. Enormt in­tres­sant.

Och jag gil­lar det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.