KORT OM DE FY­RA VAN­LI­GA SVENS­KA SÄDESSLAGEN

Vego - - FULLKORN -

Ve­te är det sä­desslag som har bäst ba­ke­gen­ska­per. Det är även det sä­desslag som har för­äd­lats kraf­ti­gast. Ve­tet har helt kom­mit att do­mi­ne­ra i mat­pro­duk­tio­nen.

Råg var det mjöl som man fram­för allt ba­ka­de med i Sve­ri­ge i bör­jan av 1900-ta­let. Rå­gen kla­ra­de ett kal­la­re kli­mat och var dess­utom myc­ket nä­rings­rikt.

Hav­re har fått ett upp­sving un­der se­na­re år och kon­su­me­ras allt mer av häl­so­skäl. Hav­re in­ne­hål­ler mer fett än råg, ve­te och korn. Det in­ne­hål­ler inga glu­ten­pro­te­i­ner och är snällt mot mage och tarm.

I Nor­den var korn det do­mi­ne­ran­de sä­dess­la­get på 1700-ta­let. Det var van­ligt som djur­fo­der och an­vän­des även till bröd, mat och öl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.