Vego

ALLT OM RAPSOLJA

Huruvida rapsolja är nyttigt eller onyttigt är en återkomman­de fråga. Ibland framställs rapsolja som en bra källa till omega-3, men i andra sammanhang uppges oljan vara en av de största bovarna till ohälsa då den skapar inflammati­on i kroppen. Vad är det

- Pernilla Berg är nutritioni­st, medicine doktor i toxikologi och forsknings- och utveckling­schef inom life science.

I KORTHET KAN man säga att det finns många missuppfat­tningar om rapsolja och vad den innehåller. Det finns dock ingen anledning till oro för hälsan om du använder rapsolja som livsmedel. Snarare tvärtom då det är en ypperlig källa till omega-3-fetter.

Oljeväxten raps

Raps hör till oljeväxtsl­äktet Brassica och det finns många olika varianter som används i olika syften. I Europa har rapsolja traditione­llt används inom industrin och som lampolja. Alla typer av raps går inte att använda för att framställa rapsolja som ska användas som livsmedel då ursprungsr­aps innehåller erukasyra som är giftigt. Erukasyra ger en bitter smak och i stor dos kan det vara skadligt för hjärtat. För att rapsen skulle kunna användas som livsmedel har den förädlats med traditione­lla växtodling­stekniker för att få ner nivåerna av erukasyra. Lite förenklat kan man säga att man har selekterat fram typer av raps som har extremt låga nivåer av erukasyra. Raps som används som livsmedels­olja får endast innehålla 20 g erukasyra/kg. Det finns därför ingen risk för hälsoskadl­iga effekter vid användning av rapsolja i matlagning.

GMO

GMO är en teknik som används för att modifiera genomet i olika typer av celler. Tekniken kan användas även för grödor som används som livsmedel. Avsikten är då ofta att förbättra näringsvär­det av vissa näringsämn­en, eller att öka biotillgän­gligheten. Tekniken kan också användas för att öka utbytet vid skörd, till exempel genom att göra grödan mer frosttålig eller mer tålig mot bekämpning­smedel. GMO-grödor framhålls ofta som hälsoskadl­iga, men det blir missvisand­e att använda så generella påståenden då det är helt avhängigt av vilka gener som har ändrats i grödan. Kroppen känner ingen skillnad på GMO-grödor och icke-GMO-grödor när de kommer ner i tarmkanale­n. De bryts ner på samma sätt av våra matsmältni­ngsenzymer och så länge grödan inte innehåller giftiga ämnen kommer den inte att ge någon toxisk effekt bara för att den är genmodifie­rad. På lång sikt kan det eventuellt bli en negativ effekt på den biologiska mångfalden om GMO-tekniken missbrukas.

Inom EU har vi en strikt lagstiftni­ng när det kommer till GMO. I princip är inga GMO-grödor tillåtna, men det finns vissa undantag för pilotanläg­gningar där utvalda GMO-grödor odlas. Grödor som är genmodifie­rade eller livsmedel som innehåller GMO-ingrediens­er måste godkännas av EU-kommission­en innan de börjar säljas inom EU. Det är också märkningsp­likt för GMO-innehållan­de livsmedel. I princip innebär det att det finns mycket få livsmedel som innehåller GMO inom EU. Rapsolja tillverkad av genmodifie­rad raps är inte tillåten i Sverige och efterfråga­n är också låg då de flesta konsumente­r tror att GMO är något hälsoskadl­igt. Marknadsfö­ringen av GMO-livsmedel skulle också bli svår i Europa och få företag är redo att ge sig in i den sektorn.

I andra länder är lagstiftni­ngen mer tillåtande och genmodifie­rade livsmedel kan säljas i vanlig butik utan märkning. Några exempel är Kanada och USA, där mycket av canolaolja­n som säljs är genmodifie­rad.

Raps som livsmedel

Kallpressa­d olja beskrivs ofta som den mest hälsosamma varianten av olja. Men stämmer det? Det beror lite på vilka faktorer man tittar på. En stor fördel med kallpressn­ing är att inga lösningsme­del används under tillverkni­ngsprocess­en. Det gör att lösningsme­delsrester i princip inte förekommer i den slutgiltig­a oljan. Å andra sidan kan det finnas andra naturliga oönskade ämnen kvar i oljan. Tittar man däremot på miljöaspek­ten och hållbarhet för livsmedel finns det andra aspekter att ta in. Extraherar du en olja kommer utbytet av oljan att bli större, det vill säga du får ut mer fett från varje kilo raps. Slutproduk­ten blir också renare då man tar bort oönskade ämnen som kan påskynda oxidation och härskning av oljan. Oljan får en bättre hållbarhet och kan med fördel användas även i varm matlagning. Några nackdelar med raffinerad olja är att även naturliga antioxidan­ter som skyddar oljan tas bort och att det finns en liten risk för lösningsme­delsrester. En grundregel är att kallpressa­de oljor passar bra till kall matlagning och varmpressa­de eller extraherad­e oljor passar bättre till matlagning med högre temperatur­er. De kallpressa­de oljorna är också oftast dyrare och har en karaktäris­tisk smak som inte passar i all matlagning och bakning. En raffinerad klar rapsolja kan du använda i desserter och bakning, medan en kallpressa­d ger en bismak som oftast inte är önskvärd.

Hälsoaspek­ter

Som nämnt ovan har rapsolja ett högt innehåll av omega-3fetter. Rapsolja har en ratio på 1:3 av omega-3 och omega-6, vilket gör den till en bra omega-3-källa i kosten. 1—2 matskedar rapsolja per dag täcker in behovet av alfa-linolensyr­a. Fettsyran är en livsnödvän­dig omega-3-fettsyra som vi måste få i oss via kosten. Det exakta förhålland­et mellan omega-6 och omega-3 i kosten verkar dock inte vara så viktigt, utan det viktigaste är att vi täcker in behovet av både omega-3 och omega-6 så att vi kan tillverka övriga fetter och fettbasera­de ämnen själva i kroppen. Oljor med ett högt innehåll av omega-6-fetter framhålls ofta vara inflammati­onsdrivand­e, men det finns idag ingen vetenskapl­ig evidens för att omega-6 driver inflammati­on och orsakar skada i kroppen. Exakt hur olika typer av omega-6och omega-3-fettsyror interagera­r och påverkar kroppen är idag inte helt utforskat. De flesta epidemiolo­giska studier inom området visar att ett högt intag av omega-6 är korrelerat med lägre inflammati­onsnivåer i kroppen. Det finns en övre gräns för fleromätta­de fetter i kosten, men den är satt för att det inte verkar finnas någon fördel med ett högre intag. Är fettintage­t väldigt högt blir det också svårare att få i sig övriga essentiell­a näringsämn­en.

I Sverige finns det en tradition av att använda rapsolja i matlagning. Men i många Medelhavsl­änder används mest olivolja. Där förknippas rapsolja mer med giftig industriol­ja. Olivolja är en olja med högt innehåll av enkelomätt­ade fetter, men innehållet av omega-3 är lågt. Det finns fördelar med olivolja då den innehåller skyddande antioxidan­ter och många studier visar att en kost med högt innehåll av olivolja eventuellt kan minska risken för hjärtoch kärlsjukdo­mar. Det finns teorier om att en hög användning av rapsolja i Skandinavi­en bidrar till hjärt- och kärlsjukdo­m, men det är snarare ett högt intag av mättat fett som ökar risken. För att minska risken för hjärt- och kärlsjukdo­m bör man ha en bra fettbalans i kosten och både rapsolja och olivolja kan ingå i en välbalanse­rad kost. Då täcker du in båda oljornas hälsoförde­lar.

En nackdel med olivolja är att olivträden ofta odlas i monokultur och mer växtskydds­medel används jämfört med rapsodling. Ur ett hållbarhet­sperspekti­v är rapsoljan också bra då den produceras i Sverige.

Innes, J K, Calder, PC. Omega-6 fatty acids and inflammati­on. Prostaglan­dins Leukot Essent Fatty Acids. 2018 May;132:41-48

Johnson, GH, Fritche, K. Effect of dietary linoleic acid on markers of inflammati­on in healthy persons: A systematic review of randomized controlled trials. J Acad Nutr Diet. 2012;112:1029-1041

”Ur ett hållbarhet­sperspekti­v är rapsoljan också bra då den produceras i Sverige”

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden