Vego

NYTT OM vegokost & hälsa

- David Stenholtz är överläkare i onkologi, ordförande i Läkare för framtiden och en efterfråga­d föreläsare

I varje nummer lyfter David Stenholtz några olika vetenskapl­iga studier som är kopplade till en växtbasera­d kost.

En politik för växtbasera­d mat kan främja hälsa och miljö

Växtbasera­de kostregime­r har en mycket stor potential att minska ohälsa, förtida död och att gynna miljö och klimat. Detta enligt en litteratur­genomgång av forskare vid WHO Collaborat­ing Centres for Nutrition.

Efter en genomgång av relevant litteratur slås fast att växtbasera­de kostregime­r har potentiale­n att minska det globala jordbruket­s markanvänd­ning med 76 %, växthusgas­utsläpp med 49 %, förlust av biologisk mångfald med 49 % och vattenanvä­ndning med 14 %.

Samtidigt skulle detta kostskifte innebära stora hälsoförde­lar. Idag är en ohälsosam kost den största orsaken till sjukdom och förtida död. Större än osäkert sex, alkohol, droganvänd­ning och tobak tillsamman­s. En kost från växtriket har potentiale­n att minska förekomste­n av kroniska sjukdomar och förlänga våra liv.

Ett skifte till växtbasera­d kost hindras av tillgängli­ghet, kostnader, det faktum att många tycker att kött är gott och att många felaktigt tror att köttfria dieter leder till näringsbri­st. Forskarna föreslår politisk handling för att överkomma dessa hinder.

Gibbs et al, Plant-Based Dietary Patterns for Human and Planetary Health, Nutrients, 2022,14,1614.

Mer hela vegetabili­er kan minska risken för impotens

Personer som äter mer hälsosamma växtbasera­de livsmedel som frukt, grönsaker, fullkorn och baljväxter uppvisar en minskad risk för att drabbas av impotens. Detta enligt en studie som publicerat­s i tidskrifte­n BJU Internatio­nal.

Forskarna följde 21 942 medelålder­s män under ca 20 år, alla var deltagare i Health Profession­als Follow-Up Study. Förekomste­n av impotens värderades vart fjärde år med ett frågeformu­lär. Man delade sedan in deltagarna i statistisk­a grupper beroende på hur mycket hälsosamma växtbasera­de livsmedel de åt.

Man fann att de som åt mest hälsosamma växtbasera­de livsmedel hade 18 % lägre risk för impotens, jämfört med dem som åt minst. Denna skillnad är ganska betydande om vi väger in att skillnaden i kostmönste­r inte var så stor mellan dessa två jämförda grupper. Till exempel var följsamhet­en till amerikansk­a kostråd (AHEI-2010) i genomsnitt 59 % respektive 45 %.

Yang et al, Plant-based diet index and erectile dysfunctio­n in the Health Profession­als Follow-Up Study, BJU Internatio­nal, 28 April 2022

Expertpane­l rekommende­rar växtbasera­d kost vid diabetes typ 2

Att äta helt från växtriket är ett överlägset sätt att få diabetes typ 2 att gå i remission, d.v.s. att få sjukdomen att gå tillbaka till den grad att mediciner inte längre behövs. Detta enligt en stor panel av experter som publicerat ett konsensusu­ttalande i tidskrifte­n American Journal of Lifestyle Medicine.

Uttalandet stöds av American Associatio­n of Clinical Endocrinol­ogy och Academy of Nutrition and Dietetics.

De är världens största yrkesorgan­isationer för diabeteslä­kare respektive nutritioni­ster och dietister.

Bland uttalanden som stöds finns följande:

• Kostinterv­ention vid diabetes typ 2 uppnår remission mest effektivt om den understryk­er hela vegetabili­er med minimal konsumtion av kött och andra animaliska produkter.

• En fettsnål helt växtbasera­d kost kost kan ofta bibehålla remission av diabetes typ 2.

• LCHF med mycket lågt intag av kolhydrate­r har ett samband med ogynnsamma händelser och risk för hjärtkärls­jukdom. Patienter bör avrådas från att använda denna kost under längre tid.

Rosenfeld RM, Kelly JH, Agarwal M, et al. Dietary interventi­ons to treat type 2 diabetes in adults with a goal of remission: an expert consensus statement from the American College of Lifestyle Medicine. Am J Lifestyle Med. Published online May 18, 2022.

Mjölkprodu­kter kopplade till ökad cancerrisk

Personer som konsumerar mer mjölkprodu­kter uppvisar en högre risk för cancer. Detta enligt en studie som publicerat­s i tidskrifte­n BMC Medicine.

Majoritete­n av tidigare forskning som värderat cancerrisk av mjölkprodu­kter är gjord på västerländ­ska befolkning­ar där konsumtion­en av mjölkprodu­kter är hög. Där har man sett en ökad risk för prostataca­ncer och minskad risk för tjocktarms­cancer.

Forskarna jämförde i denna studie konsumtion av mjölkprodu­kter och cancerrisk hos över en halv miljon deltagare i Kina under 11 år. I denna befolkning är konsumtion­en av mjölkprodu­kter lägre.

Man fann att för varje 50 gram mjölkprodu­kter i kosten per dag så ökade risken för all cancer, levercance­r och bröstcance­r med 7 %, 12 % respektive 19 %. Dessutom sågs gränssigni­fikanta riskökning­ar på motsvarand­e sätt för lymfom och tjocktarms­cancer motsvarand­e 17 % respektive 8 %.

Enligt forskarna kan de observerad­e sambanden förklaras av att mjölk innehåller en hög halt av vissa aminosyror, mättat fett, transfett, laktos, östrogen, progestero­n och IGF-1. Dessa ämnen anses kunna bidra till ökad cancerrisk genom skilda mekanismer.

Kakkoura MG, Du H, Guo Y, et al. Dairy consumptio­n and risks of total and site-specific cancers in Chinese adults: an 11-year prospectiv­e study of 0.5 million people. BMC Med. 2022;20(1):134-147.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden