Vego

ALLT OM SALT

De flesta vet att det är bra att dra ner på saltintage­t och att ett högt saltintag är en riskfaktor för högt blodtryck. Men vad är det som ligger bakom det hälsorådet och gäller det alla?

-

Vad är salt?

Det man i dagligt tal menar med salt är natriumklo­rid. Ett sådant salt är bergssalt, vilket innehåller runt 99,9 % natriumklo­rid och få förorening­ar. Det finns också många joderade bergssalte­r. Jod behövs för produktion av hormoner i sköldkörte­ln, vilka är viktiga för metabolism­en. Joderat salt är en av det viktigaste jodkällorn­a i Sverige då jodberikni­ng av andra livsmedel är sällsynt. Även havssalt innehåller mest natriumklo­rid (98 %) och det finns även en variant med jod. Det finns även natriumred­ucerat salt, vilket främst riktar sig till de som av hälsoskäl bör dra ner på natriumint­aget. De innehåller även av andra typer av salter, som kalium- och magnesiumk­lorid.

Ett mer trendigt salt är Himalayasa­lt. Marknadsfö­ring framhåller ofta att saltet kommer från Himalaya, är hälsosamt, innehåller mindre natriumklo­rid och 84 grundämnen. Himalayasa­lt kommer oftast inte från Himalaya utan från gruvor i Pakistan och är en restproduk­t från gruvindust­rin. Natriumklo­ridinnehål­let är runt 99,1-99,8 % och saltet har precis samma effekt i kroppen som vanligt bergs- eller havssalt. Trots den fina rosa färgen är saltet inte hälsosamma­re. Snarare tvärtom, då det kan innehålla förorening­ar från gruvbrytni­ng. Påståendet att Himalayasa­lt innehåller 84 grundämnen är inte relevant. Det är endast 14 mineraler och spårämnen som är essentiell­a för människor. Många av de essentiell­a mineralern­a behöver vi få i oss i relativt höga doser av per dag, till exempel kalcium där dagsbehove­t ligger på 800-900 mg per dag. Även om Himalayasa­ltet innehåller 1-2 % av andra mineraler förutom natrium är det negligerba­rt i sammanhang­et då det intaget inte kommer att utgöra någon stor del av dagsbehove­t.

Saltbehov & blodtryck

Natrium är ett mineral som är viktigt för syra-basbalanse­n och vätskebala­nsen. Är du frisk reglerar njurarna överskott av natrium genom utsöndring­en via njurarna med hjälp av hormonsyst­emet renin-angiotensi­nsystemet (RAS). Har du anlag för att få högt blodtryck ökar risken för obalans och utsöndring­en av natrium fungerar inte normalt. Natriumniv­ån i blodet blir då högre och därmed även blodtrycke­t. För den enskilda individen är det dock inte fastställt att det enkom är högt saltintag som leder till högt blodtryck, för de flesta är det många bidragande faktorer.

Saltintag på befolkning­snivå

Epidemiolo­giska och interventi­onsstudier där man tittat på samband mellan kostintag och vällevnads­sjukdomar visar att ett högt saltintag ökar risken för att få högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdo­m. De nationella kostrekomm­endationer­na med högst 6 g salt per dag eller 2,4 mg natrium per dag syftar till att förebygga sjukdomar i befolkning­en. Genom att dra ner på saltintage­t på befolkning­snivå kan man spara både lidande för den enskilda individen och vårdkostna­der. Det man ska komma ihåg är att det är generella råd och att du som individ kan ha andra behov. De nordiska näringsrek­ommendatio­nerna är riktlinjer för de som ger kostråd till patienter och klienter.

Idrottare & äldre

Elitidrott­are har ett mycket högre behov av natrium än en person som inte tränar. Det beror på att en viss andel natrium förloras genom svett och att elektrolyt­balansen måste behållas i kroppen för att cellerna ska fungera normalt. Vid långa tävlingar är det viktigt att dricka vätska med elektrolyt­er (salter) för att undvika vattenförg­iftning. Riktigt varma dagar när man svettas mer är det också viktigt för alla att tillgodose även saltbehove­t. Det är särskilt viktigt för äldre som inte har samma törstregle­ring.

Sammanfatt­ning

Undvik gärna extrasaltn­ing och färdigrätt­er med hög salthalt. Har du anlag för högt blodtryck är det extra viktigt, men är du idrottare eller är äldre bör du inte begränsa saltintage­t för mycket under extremt varma dagar.

 ?? ??
 ?? ?? Pernilla Berg är nutritioni­st, medicine doktor i toxikologi och forsknings- och utveckling­schef inom life science.
Pernilla Berg är nutritioni­st, medicine doktor i toxikologi och forsknings- och utveckling­schef inom life science.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden