CALIFORNIA VE­GAN HEAVEN

Att va­ra ve­gau p Kaspmo­ru­peu är sätt, och p Sau Dpe­go är ket rosp­ga­re och go­da­re än nå­gon an­nan­stans. Här finns ho­lis­tis­ka, hip­pa häl­so­kro­gar med ett så am­bi­tiöst ve­gan­ut­bud att du ald­rig mer vill äta kött.

Vegomat - - INNEHÅLL - TEXT & FO­TO: An­na Zet­h­ra­eus

Hit­ta fram till San Di­e­gos go­das­te ve­gan­k­ro­gar.

Ja, i San Di­e­go finns allt det go­da du öns­kar dig all­tid i en hel­ve­gansk tapp­ning. Det är ald­rig ba­ra ett al­ter­na­tiv, ut­an en själv­klar­het, och det finns många ve­gans­ka re­stau­rang­er som pas­sar för en hel­kväll.

Och just de sa­ker du längtar ef­ter – och pre­cis sam­ma sma­kupp­le­vel­ser som köt­tä­tar­na får.

Som bur­ga­re på svar­ta bö­nor med chi­pot­le-ketchup, cashew-maca­da­mi­ached­dar, och pom­mes fri­tes gjor­da hirs och qui­noa.

El­ler ve­gansk cae­sarsal­lad där ro­man­sal­lad säll­ska­par med pa­ra­nötspar­me­san och cashew­dres­sing

El­ler bowls som flör­tar med en in­disk dahl, den rö­da lins­gry­tan fast den här är ka­li­for­niskt tvis­tad: ros­ta­de gra­na­täp­pel­kär­nor, ko­kosnöts­myn­ta-chut­ney och ser­ve­ras med brunt ris vid si­dan.

Os­ten är myc­ket av hem­lig­he­ten i de rik­tigt bra ve­gans­ka rät­ter­na. Och här kan de gö­ra ita­li­ens­ka de­li­ka­tes­ser på cashew-moz­za­rel­la, man­del­mjöks­ri­cot­ta och nötpar­me­san som slår de van­li­ga, mjölk­ba­se­ra­de os­tar­na.

Man slar­var in­te hel­ler med ve­gans­ka des­ser­ter i San Di­e­go. Det är li­te som att kom­ma till him­mel­ri­ket för söt­sakssvält­föd­da ve­ga­ner, det är en stän­dig cra­ving – att hit­ta go­da ef­ter­rät­ter. Här hit­tar du key li­me pie på avoca­dos, ch­run­chi­ga tar­ti­ner på äpp­le och pecan­nöt­ter, cho­klad­fon­dan­ter på frön och raw ka­kao, ko­kospa­nacot­ta, maca­rons, ja allt och li­te till.

BLI EN HEALTH FOODIE

3 x adresstips!

1. Café Gra­ti­tu­de är li­ka här­ligt för fru­kost, brunch, lunch och i av­spänt snygg kafé­mil­jö li­ka ro­ligt kvälls­tid då det rass­lar in sto­ra tjej­gäng med klac­kar och bling­bling som ka­la­sar på bowls, wraps och qui­no­a­skal. Allt är hel­ve­ganskt och rät­ter­na anges med oli­ka känslo­moods på me­nyn; bril­li­ant, dazz­ling, in­tui­ti­ve, bright, eclectic och gäs­ter­na om­beds gö­ra be­ställ­ning­en ”I am… Bril­li­ant”. Dess­utom får al­la gäs­ter con­ver­sa­tion line of the day, så att det blir ett spi­ri­tu­ellt sam­tal he­la mid­da­gen än­da fram till de ljuv­li­ga ef­ter­rät­ter­na, som du ab­so­lut in­te får mis­sa!

Ca­fe­g­ra­ti­tu­de.com

2. True Food Kit­chen. Per­fekt stäl­le för sto­ra säll­skap, haf­fa plat­ser­na runt den öpp­na eldsta­den på ute­ser­ve­ring­en och bör­ja med sinn­rikt kom­po­ne­ra­de ted­rin­kar, frukt- och long­drinks, li­ka go­da ut­an al­ko­hol. Be­ställ gär­na fle­ra rät­ter att de­la på från den pris­vär­da me­nyn, mo­dernt upp­de­lad för ve­ga­ner, ve­ge­ta­ri­a­ner och med­vet­na köt­tä­ta­re som kan få korv på gla­da gri­sar och or­ga­nic far­ming­kött­bi­tar på gril­len.

Men det är de ve­gans­ka world fu­sionrät­ter­na som knoc­kar, med god­sa­ker som ita­li­ens­ka bruchet­tas med man­del-ri­cot­ta, ca­pre­se på so­ja­moz­za­rel­la, bur­ri­tos och fri­te­rad to­fu. Och som om det­ta in­te vo­re nog: ve­gans­ka piz­zor som är godast i he­la Ka­li­for­ni­en!

Tru­e­food­kit­chen.com

3. Na­ti­ve Foods är en hel­ve­gansk snabb­matsked­ja i bud­get­klass med al­la di­na ”ju­ni­e­food”-dröm­mar. Som crun­chig bön­bur­ga­re med tjock ve­gan­ma­jo och kris­pig söt­po­ta­tis. Com­fort food med lät­ta­re mätt­nads­käns­la. Ta med i ta­ke­a­way-på­se upp till Sun­set Cliffs för mid­dag i sol­ned­gång­en.

Na­ti­ve­foods.com

Vak­na upp i San Di­e­go till sol, surf och ett nyt­ti­ga­re ve­go-liv!

TIPS! Ta med det du in­te or­kar i ta­ke­a­way­box – kli­mats­mart själv­klart i Ka­li­for­ni­en!

Bli ho­lis­tiskt häl­so­boostad i San Di­e­go och star­ta upp ditt nya ve­gan­liv.

Det är surf på vå­gor­na och ve­go på tall­ri­ken som gäl­ler i San Di­e­go.

På Oce­an Be­ach har du pal­mer­na, sol­ned­gång­en och det här­ligt an­språks­lö­sa krog­häng­et sam­lat.

Piz­zor­na på True Food Kit­chen är det go­das­te som nå­gon­sin ba­kats ut i cirk­lar.

Nyt­to­snacks: cashew­dipp och bru­schet­ta med ri­cot­ta-ost på man­del­mjölk på True Food Kit­chen.

Café Gra­ti­tu­des cho­klad­ka­ka på se­sam-, pum­pa- och sol­ros­frön, in­ca­bär, ko­kos­smör och råa ka­kao-nibs.

Rät­ter­na anges i känslo­moods på me­nyn; bril­li­ant, bright, eclectic och vi om­beds gö­ra be­ställ­ning­en ”I am… Bril­li­ant”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.