KOLLEKTIV VINODLING

Vegomat - - MATRESA -

Samsø Vin­syn­di­kat lig­ger vac­kert vid en väg­krök ner mot vatt­net, och har gui­da­de turer var­je lör­dag av Har­dy Tho­ma­sen, ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och en av ägar­na. Har­dy job­ba­de själv som snic­ka­re fram till 2010, men då han drab­ba­des av en plöts­lig stro­ke be­stäm­de han sig för att sad­la om. Hit­ta ett nytt, typ lug­na­re ar­bets­liv, som ock­så kun­de hål­la li­vet ut.

Så han blev vinod­la­re – ut­an nå­gon egent­lig kun­skap alls på om­rå­det.

– Åh, jag kun­de ing­et om vin, allt­så noll, zero, bå­de då och nu, men det är in­te så kom­pli­ce­rat el­ler svårt, be­rät­tar Har­dy Tho­ma­sen när han vi­sar runt bland de fris­ka vin­ran­kor­na på Samsø Vin­syn­di­kat.

Vin­plan­tor­na är in­köp­ta från Tyskland och har se­dan od­lats upp här på Samsø, med år­li­ga kon­trol­ler då de tys­ka åter­för­säl­jar­na kom­mer och in­spek­te­rar att plan­tor­na tar sig och sköts rätt.

Har­dy vi­sar hur dru­vor­na pressas, cent­ri­fu­ge­ras, lag­ras och tap­pas på går­den. En­kelt, med ett få­tal ma­ski­ner och en för­vå­nan­de en­kel pro­cess. Rött, vitt och rosé, en av var­je sort.

Vi provsma­kar på zink­bän­ken in­till, ing­et knus­sel, ba­ra ett provglas in­till pro­duk­tio­nen.

– Tänk dig att den ska va­ra ett par, tre gra­der var­ma­re ba­ra, sä­ger Har­dy. Skål!

Mer in­fo: Lör­da­gar ord­nas rund­tu­rer, men man kan ock­så bo­ka be­sök för eg­na små el­ler stör­re grup­per.

Sam­so­vin.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.