SAL­TA­DE CI­TRO­NER

Vegomat - - MATRESA -

Ett bra sätt att bör­ja året, när nå­got är en­kelt att gö­ra är det lät­ta­re att kom­ma i gång.

Men du mås­te ha tå­la­mod, ef­tersom de sal­ta­de ci­tro­ner­na mås­te stå i ett par må­na­der in­nan du kan äta dem.

1 pa­tent­glas, 750 ml 10 eko­lo­gis­ka ci­tro­ner mas­sor av grovt havs­salt

Ste­ri­li­se­ra pa­tent­gla­set med ko­kan­de vat­ten. Skölj ci­tro­ner­na och skär bort än­dar­na.

Ta 5 ci­tro­ner och skär i två sek­tio­ner längs ci­tro­nen i ena än­den men skär in­te ige­nom.

Fyll var­je ci­tron med salt i skä­ret, pla­ce­ra dem i glas­kär­let vart­ef­ter de är kla­ra. Se till att gla­set är helt fyllt och täck igen hå­len mel­lan ci­tro­ner­na med salt.

Ta res­te­ran­de 5 ci­tro­ner, pres­sa ur saf­ten och häll den över ci­tro­ner­na i gla­set. Den övers­ta ci­tro­nen mås­te va­ra täckt med väts­ka, fyll på mer om det behövs, med ko­kan­de vat­ten om det in­te finns till­räck­ligt med juice.

Låt ci­tro­ner­na stå i ky­len i minst 1 må­nad, all­ra helst 2–3, in­nan du bör­jar an­vän­da dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.